ປະກາດຫາຜູ້ທີ່ປຶກສາດ້ານປັບແກ້ວິດີໂອ

277

ໂດຍ ແອັດມິນ

LIWG ກຳລັງຊອກຫາ ຜູ້ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານວິດີໂອ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການປັບແກ້ 2 ວິດີໂອ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ອົງການ ເຮວວິຕັດ ລາວ ໂດຍ ໂຄງການ PIASVC. ການປັບແກ້ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການສອດແຊກສຽງພາກພາສາມົ້ງ ແລະ ກຶມມຸ ໃສ່ແທນສຽງພາສາລາວ.

ປະສົບການທີ່ຈຳເປັນ:

·         ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີການດຳເນີນງານໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

·         ມີຄວາມຮູ້ສູງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບແກ້ວິດີໂອໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

·         ມີປະສົບການຕົວຈິງໃນການປັບແກ້ວິດີໂອ…

ການສະໝັກ ແລະ ກຳໜົດເວລາ:

·         ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກ, ກະລຸນາສົ່ງ ໜັງສືສະແດງເຈດຈຳ, CV ແລະ ໃບສະເໜີລາຄາ ເຖິງອີເມວ asc@laolandinfo.org ບໍ່ເກີນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາອ່ານເອກະສານຕິດຄັດດ້ານລຸ່ມ.

ດາວໂຫລດ

ພາສາອັງກິດ