LIWG ປະກາດຫາຕຳແໜ່ງທີ່ປຶກສາ ໃນການສ້າງວິດີໂອ

958

ໂດຍ ແອັດມິນ

ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ກຳລັງຊອກຫາ ເພື່ອຮ່ວມງານຕຳແໜ່ງທີ່ປຶກສາ ໃນການສ້າງວິດີໂອ ກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2023.

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈສະໝັກ, ກະລຸນາສົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງພ້ອມກັບຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ແລະ ສະເໜີລາຄາ ເຖິງອີເມວ  asc@laolandinfo.org, ກຳໜົດສົ່ງໃບສະໝັກບໍ່ເກີນວັນທີ 23 ມັງກອນ 2023.

ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດທີ່ https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2023/01/ToR-for-consultant-to-do-video-of-legal-calendar-11-Jan-2023-2.pdf (Eng)