ງານປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນຕົ້ນຂອງງານສຶກສາ ສິດທິແມ່ຍິງຕໍ່ກັບທີ່ດິນ ໂດຍ LIWG

  120
  When:
  17/10/2019 @ 1:00 PM – 4:30 PM
  2019-10-17T13:00:00+07:00
  2019-10-17T16:30:00+07:00
  Where:
  Vientiane
  Laos
  Contact:
  Land Information Working Group
  +85630 9815657

  ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2019 ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມເຜີນແຜ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂັ້ນຕົ້ນຂອງ ງານສຶກສາກ່ຽວກັບ ສິດທິແມ່ຍິງຕໍ່ກັບທີ່ດິນ. ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຄື:

  • ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດຄົ້ນຄວ້າ ສິດທິແມ່ຍິງຕໍ່ກັບທີ່ດິນ
  • ແມ່ນໃຜ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG)
  • ສະຖານທີ່ & ເວລາ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2019 ແຕ່ເວລາ 13:00 – 16:30

  ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນຈະມີການນໍາສະເໜີຕື່ມອີກ.