Recent Stories

Recent News

Highlight updates on Land and Natural Resources from 26th – 30th August 2019

Read all highlight news of this week about land and natural resources inside Laos and in the global from 26th – 30th August 2019.

Highlight updates on Land and Natural Resources from 19th – 23rd August 2019

Read all highlight news of this week about land and natural resources inside Laos and in the global from 19th – 23rd August 2019.

MONRE asked Lungnamtha province to investigate land leases and concessions projects in the province

Minister of MONRE emphasized to Lungnamtha province to investigate land leases and concessions in the province to ensure those projects are rightful in the real practices according to the laws and regulations strictly and be able to solve the disputes proper timely!

Legal Calendar

Legal Calendar of September - October 2019: Compensation and Resettlement from Development Projects

The compensation shall be in the form of land, material or money for the land, agricultural products, livestock and incomes that are affected by development projects based on the compensation value.

Legal Calendar of July - August 2019: Lawfulness of a contract

A contract is the agreement between two parties which means two parties agrees on what rights includes in the agreement, what should be changed and the end of the contract. The contract is very important for two parties because the contract can protect the rights and benefit that both agree on. It's also important for conflict resolution when dispute occurs.

The briefing note to the Amended Land Law 2019

The draft of amended Land Law of 2019 shows improvements to previous drafts, however there are some elements of concern remain, so the Land Law Advisory Group presented 7 recommendations as briefing notes to the draft amended Land Law

BRIEFING NOTE TURNING LAND INTO CAPITAL: Assessing a Decade of Policy in Practice

The policy of Turning Land Into Capital (TLIC) aimed at monetizing natural resources. However, after ten years of the TLIC policy those aims remain largely unrealized.

Turning Land into Capital: Assessing A Decade of Policy in Practice

ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການສ້າງ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍ “ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ” ໃນການສ້າງມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຈາກການຫັນເປັນທຸລະກິດຂອງທີ່ດິນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນງົບປະມານຂອງລັດຕໍ່ການພັດທະນາໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ.

Update LIFE Project

LIFE Training Methodologies

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັດສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ:...

What is LIFE?

ໂຄງການ ໄລ້ຟ໌ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນງານມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ພົວພັນເຖິງ ນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງການເສຍໂອກາດ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ.

Land information in provinces of Laos

Events

Aug
29
Thu
2019
ງານແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
Aug 29Aug 31 all-day
ຫ້ອງການ Green Community Alliance (GCA) ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ ງານແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ສິງຫາ 2019, ໃນຫ້ອງປຊຸມໃຫຍ່ ຂອງວິທະຍາໄລ ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານນີ້ແມ່ນ:  
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2019 ໂດຍກອງເລຂາ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ
 • ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະໃນ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້
 • ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ‘ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ’ຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ວຽກງານຜັກດັນການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີຂື້ນ
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຂອງ FLEGT VPA  ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງປະເທດລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ
 • ແມ່ນຫຍັງຄື ໂອກາດໃນການຜັນດັນການປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີ
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທາງອີເມລນີ້: gca.laos@gmail.com
Sep
10
Tue
2019
Inception meeting on the Women Land Rights Study
Sep 10 @ 8:00 AM4:30 PM
A woman in Namor district, Oudomxay province is harvesting the dried cardamom. Photo by LIWG
LIWG is organizing the Inception Meeting related to the study on Women Land Rights in Laos on Tuesday 10 September 2019 from 8.00 am to 4.30 pm in Vientiane, Laos This meeting will aim at:
 1. Introducing the team, present the TOR and the tools for the research in the morning and,
 2. ຄົ້ນຄ້ວາເປັນກຸ່ມ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຖາມລຸ່ມນີ້: – ມີກິດຈະກໍາ ຫຼື ງານສຶກສາອັນໃດແດ່ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກ LIWG ໄດ້ດໍາເນີນແດ່ແລ້ວ ທີ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມເທົ່າທຽມບົດບາດແມ່ຍິງ, ສິດທິທາງຊັບສິນປັນຍາຂອງແມ່ຍິງ, ສິດທິທີ່ດິນ, ວຽກງານດ້ານການຈັດສັນທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) – ທາງສະມາຊິດໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼື ໃຫ້ການສະໜັບສະນູນຄືແນວໃດແດ່ຕໍ່ກັບແມ່ຍິງໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ? – ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບ ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ເປັນອຸປະສັກ ຕໍ່ກັບ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ – ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກທາງດ້ານ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບສິດທິແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງສິດທິທີ່ດິນ – ທ່ານຄິດວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນບໍທີ່ຈະມີຊື່ຂອງແມ່ຍິງ (ຜູ້ເປັນເມຍ) ລົງໃນໃບຕາດິນ? ຍ້ອນຫຍັງ?
For more information, contact: info@laolandinfo.org
Sep
12
Thu
2019
a Webinar: The role of indigenous communities in reducing climate change through sustainable land use practices
Sep 12 @ 9:00 PM10:30 PM
The Land Portal FoundationLandesa and the Columbia Centre on Sustainable Investment will co-host an interactive webinar on the role of indigenous communities in reducing climate change through sustainable land use practices. The webinar will feature an interactive discussion among expert panelists led by a facilitator, which will be followed by a question and answer session with webinar participants. This webinar will explore the following questions:
 • How do indigenous peoples’ traditional land use practices help to combat climate change?
 • What threats to these practices exist, and what strategies can indigenous and local communities and their allies pursue to protect them?
 • How are indigenous and local communities adapting to climate change? Are there any strategies and land governance practices that we can learn from and seek to replicate?
 • What underlying land governance practices increase the ability of indigenous communities to face climate change?
Moderator: Sam Burke, Legal Researcher, Columbia Centre on Sustainable Investment Panelists:
 • Dr. Kanyinke Sena, Director, Indigenous People’s Major Group
 • Margarita Astralaga, Director, IFAD Climate Division
 • Janene Yazzi, Co-Founder and CEO, Sixth World Solutions
Register for the webinar: https://register.gotowebinar.com/register/8321234142180496396 *See the original post on Land portal: http://bit.ly/2KZ4N2o

Recent videos

en_USEnglish
loລາວ en_USEnglish