ບົດຄວາມຫຼ້າສຸດ

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ສຳລັບ ຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019.

ຂ່າວເດັນປະຈໍາວັນທີ 19 – 23 ສິິງຫາ 2019: ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ອ່ານຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 19 - 23 ສິິງຫາ 2019.

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໂດຍຕິດພັນກັບນິຕິກໍາ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2019: ການເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແນກທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂື້ນ.

ຂໍ້ສະເໜີແນະນໍາ ຕໍ່ກັບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ 2019

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ດິນ​ສະ​ບັບ ປີ 2019 ​​ເຫັນວ່າ​ການ​ປັບ​ປຸງຫຼາຍຂື້ນກວ່າ​ຮ່າງສະບັບ​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ບາງປະເດັນທີ່ກັງວົນ ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະໃຫ້ຄໍາປຶກສາ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ດິນ ຈຶ່ງໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີ ຕໍ່ກັບປະເດັນທີ່ກັງວົນ 7 ຂໍ້

ບົດສັງລວມຫຍໍ້ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ນະໂຍບາຍການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ (TLIC) ແມ່ນແນໃສ່ຫັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ມາເປັນເງິນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພາຍຫຼັງ 10 ປີຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ: ການປະເມີນການຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນໜຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ

ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການສ້າງ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍ “ການຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ” ໃນການສ້າງມູນຄ່າທາງເສດຖະກິດຈາກການຫັນເປັນທຸລະກິດຂອງທີ່ດິນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນງົບປະມານຂອງລັດຕໍ່ການພັດທະນາໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ.

ອັບເດດໂຄງການ LIFE

ການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັດສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັດສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ:...

ໂຄງການ LIFE ແມ່ນຫຍັງ?

ໂຄງການ ໄລ້ຟ໌ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນງານມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ພົວພັນເຖິງ ນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ດິນ ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງການເສຍໂອກາດ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ.

ຂໍ້ມູນທີ່ດິນຂອງບັນດາແຂວງໃນລາວ

ກິດຈະກຳ

ສ.ຫ.
29
ພະຫັດ
2019
ງານແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ສ.ຫ. 29 – ສ.ຫ. 31 all-day
ຫ້ອງການ Green Community Alliance (GCA) ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ ງານແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ສິງຫາ 2019, ໃນຫ້ອງປຊຸມໃຫຍ່ ຂອງວິທະຍາໄລ ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານນີ້ແມ່ນ:  
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2019 ໂດຍກອງເລຂາ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ
 • ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະໃນ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້
 • ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ‘ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ’ຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ວຽກງານຜັກດັນການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີຂື້ນ
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຂອງ FLEGT VPA  ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງປະເທດລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ
 • ແມ່ນຫຍັງຄື ໂອກາດໃນການຜັນດັນການປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີ
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທາງອີເມລນີ້: gca.laos@gmail.com
ກ.ຍ.
10
ອັງຄານ
2019
ກອງປະຊຸມນໍາສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນງານສຶກສາກ່ຽວກັບ ສິດທິທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ
ກ.ຍ. 10 @ 8:00 AM – 4:30 PM
ແມ່ຍິງ ທ່ານໜຶ່ງ ຢູ່ ເມືອງນາໝໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກຳລັງເກັບໜາກແໜ່ງທີ່ຕາກແຫ້ງ. ພາບໂດຍ LIWG
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ ‘ນໍາສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນງານສຶກສາກ່ຽວກັບ ສິດທິທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ’ ຂື້ນໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ແຕ່ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ –​ 16:30 ແລງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ:
 1. ແນະນໍາທີມງານສຶກສາ ແລະ ກອບໜ້າວຽກ ແລະ ເຄື່ອງມື ທີ່ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາ
 2. ຄົ້ນຄ້ວາເປັນກຸ່ມ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຖາມລຸ່ມນີ້: – ມີກິດຈະກໍາ ຫຼື ງານສຶກສາອັນໃດແດ່ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກ LIWG ໄດ້ດໍາເນີນແດ່ແລ້ວ ທີ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມເທົ່າທຽມບົດບາດແມ່ຍິງ, ສິດທິທາງຊັບສິນປັນຍາຂອງແມ່ຍິງ, ສິດທິທີ່ດິນ, ວຽກງານດ້ານການຈັດສັນທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) – ທາງສະມາຊິດໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼື ໃຫ້ການສະໜັບສະນູນຄືແນວໃດແດ່ຕໍ່ກັບແມ່ຍິງໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ? – ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບ ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ເປັນອຸປະສັກ ຕໍ່ກັບ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ – ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກທາງດ້ານ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບສິດທິແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງສິດທິທີ່ດິນ – ທ່ານຄິດວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນບໍທີ່ຈະມີຊື່ຂອງແມ່ຍິງ (ຜູ້ເປັນເມຍ) ລົງໃນໃບຕາດິນ? ຍ້ອນຫຍັງ?
ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫາອີເມລ: info@laolandinfo.org
ກ.ຍ.
12
ພະຫັດ
2019
a Webinar: The role of indigenous communities in reducing climate change through sustainable land use practices
ກ.ຍ. 12 @ 9:00 PM – 10:30 PM
The Land Portal FoundationLandesa and the Columbia Centre on Sustainable Investment will co-host an interactive webinar on the role of indigenous communities in reducing climate change through sustainable land use practices. The webinar will feature an interactive discussion among expert panelists led by a facilitator, which will be followed by a question and answer session with webinar participants. This webinar will explore the following questions:
 • How do indigenous peoples’ traditional land use practices help to combat climate change?
 • What threats to these practices exist, and what strategies can indigenous and local communities and their allies pursue to protect them?
 • How are indigenous and local communities adapting to climate change? Are there any strategies and land governance practices that we can learn from and seek to replicate?
 • What underlying land governance practices increase the ability of indigenous communities to face climate change?
Moderator: Sam Burke, Legal Researcher, Columbia Centre on Sustainable Investment Panelists:
 • Dr. Kanyinke Sena, Director, Indigenous People’s Major Group
 • Margarita Astralaga, Director, IFAD Climate Division
 • Janene Yazzi, Co-Founder and CEO, Sixth World Solutions
Register for the webinar: https://register.gotowebinar.com/register/8321234142180496396 *See the original post on Land portal: http://bit.ly/2KZ4N2o

ວິດີໂອຫຼ້າສຸດ

loລາວ
en_USEnglish loລາວ