ຄູ່ມື ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກ (ToT)

1) ຄູ່ມື ToT : ທັກສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

2) ຄູ່ມື ToT: ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມ

3) ຄູ່ມື ToT : ການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ

4) ຄູ່ມື ToT : ການລົງທືນທາງດ້ານກະສິກໍາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ

5) ຄູ່ມື ToT : ສັນຍາກະສິກຳ

6) ຄູ່ມື ToT : ສິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດຕາມ ປະເພນີ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ໂພສ PIASVC ຫຼ້າສຸດ

loລາວ