ຄູ່ມື ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຄູຝຶກ (ToT)

1) ຄູ່ມື ToT : ສິດທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ທັກສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

2) ຄູ່ມື ToT : ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເພດພາວະໃນສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງເສີມສິດຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊຸມຊົນ

3) ຄູ່ມື ToT : ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບອາສາສະມັກປະຈຳບ້ານໃນການເອົາຜູ້ຂໍຄຳປຶກສາເປັນໃຈກາງ, ພື້ນຖານການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

4) ຄູ່ມື ToT : ການລົງທືນທາງດ້ານກະສິກໍາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ

5) ຄູ່ມື ToT : ສັນຍາກະສິກຳ

6) ຄູ່ມື ToT : ສິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດຕາມ ປະເພນີ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ໂພສ PIASVC ຫຼ້າສຸດ

loລາວ