ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ PIASVC

ວິດີໂອກ່ຽວກັບ PIASVC

ທັກສະການອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ທັກສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຍິງຊາຍຕໍ່ກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ສາເຫດຂອງການເສຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ການໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ການເສຍສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ສີິດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ການໄດ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ

ການໄດ້ມາຂອງສິດ ແລະ ສິດ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງກົດໝາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມເປັນທຳ

ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການລົງທຶນ

ພັນທະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ການຮັບຮູ້ສິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຂອງປະຊາຊົນຕາມປະເພນີ

ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ

ສັນຍາກະສິກຳ

ບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຊາວກະສິກອນໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນສິນຄ້າ ແບບມີສັນຍາ

ສິ່ງທີ່ຊາວກະສິກອນຄວນຮູ້ກ່ອນການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າແບບມີສັນຍາ

ສາເຫດຂອງການເສຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາ

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ

ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ແບບມີສັນຍາແມ່ນຫຍັງ?

5 ສິດ ແລະ 2 ພັນທະ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນ

ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະແໜງກະສິກໍາ(RAI)

ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ໂດຍການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ ແລະ ພຽງພໍ - FPIC

10 ຫຼັກການຂອງການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະແໜງກະສິກໍາ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ ໃນເຂດລົງທຶນ

ການຊົດເຊີຍ

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມໃນການສົ່ງເສີມສິດແມ່ຍິງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

ໂພສເຕີກົດໝາຍ

ໂພສ໌ເຕີໄຍແມງມຸມ

ບັດພາບ

ກຸ່ມ 1 – ດິນສ່ວນຕົວ

ກຸ່ມ 2 – ການເຂົ້່າຮ່ວມຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ສັງຄົມ

ກຸ່ມ 3 – ການຕັດສິນໃຈຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ສັງຄົມ

ກຸ່ມ 4 – ດິນສ່ວນລວມໝູ່

ກຸ່ມ 5 – ວຽກງານດູແລໃນຄົວເຮືອນ

ກຸ່ມ 6 – ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ

ກຸ່ມ 7 – ຜົນກະທົບຕໍ່ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ

ໂພສ PIASVC ຫຼ້າສຸດ

ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ PIASVC

ວິດີໂອກ່ຽວກັບ PIASVC

ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ

ການໄດ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ

ການໄດ້ມາຂອງສິດ ແລະ ສິດ ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງກົດໝາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມເປັນທຳ

ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ້ຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການລົງທຶນ

ພັນທະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ການຮັບຮູ້ສິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຂອງປະຊາຊົນຕາມປະເພນີ

ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນ

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງໜ່ວຍງານຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງບ້ານ

ສັນຍາກະສິກຳ

ບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຊາວກະສິກອນໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນສິນຄ້າ ແບບມີສັນຍາ

ສິ່ງທີ່ຊາວກະສິກອນຄວນຮູ້ກ່ອນການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າແບບມີສັນຍາ

ສາເຫດຂອງການເສຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດສັນຍາ

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ

ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ແບບມີສັນຍາແມ່ນຫຍັງ?

5 ສິດ ແລະ 2 ພັນທະ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການລົງທຶນ

ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະແໜງກະສິກໍາ(RAI)

ການເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ໂດຍການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່ວງໜ້າ ແລະ ພຽງພໍ - FPIC

10 ຫຼັກການຂອງການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະແໜງກະສິກໍາ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ

ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ ໃນເຂດລົງທຶນ

ການຊົດເຊີຍ

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມໃນການສົ່ງເສີມສິດແມ່ຍິງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ

ໂພສເຕີກົດໝາຍ

ໂພສ໌ເຕີໄຍແມງມຸມ

ບັດພາບ

ກຸ່ມ 1 – ດິນສ່ວນຕົວ

ກຸ່ມ 2 – ການເຂົ້່າຮ່ວມຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ສັງຄົມ

ກຸ່ມ 3 – ການຕັດສິນໃຈຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ສັງຄົມ

ກຸ່ມ 4 – ດິນສ່ວນລວມໝູ່

ກຸ່ມ 5 – ວຽກງານດູແລໃນຄົວເຮືອນ

ກຸ່ມ 6 – ຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ

ກຸ່ມ 7 – ຜົນກະທົບຕໍ່ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ

ໂພສ PIASVC ຫຼ້າສຸດ

loລາວ