ນິຕິກຳ

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ 2007
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ 2003
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ 1998
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 2013
ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 2016
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ
ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ 2018
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ 2017
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ດໍາລັດ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາສັ່ງ

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ ສໍາລັບການປູກພືດກະສິກໍາ (2019)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ດໍາລັດເລກທີ 21 ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (2019)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ດໍາລັດເລກທີ 84 ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ (2016)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ຄໍາສັ່ງເລກທີ 13 ວ່າດ້ວຍ ການໂຈະການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸຍາດໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ ສໍາລັບການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ, ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (2012)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ຄໍາສັ່ງເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ (2016)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ນະໂຍບາຍ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ກົດໝາຍສາກົນ

ປະກາດສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງມະນຸດ (UDHR)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ເອກະສານນິຕິກໍາອື່ນໆ

ຄໍາແນະນໍາໃການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 9 ວ່າດ້ວຍ  ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ສໍາລັບການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າອື່ນໆ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (2018)
ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2017 ໂດຍ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (2017)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ມະຕິເລກທີ 26 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ໃນໄລຍະໃໝ່ (2017) 
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

loລາວ
en_USEnglish loລາວ