ນິຕິກຳ

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງ (2019) 
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ (2019)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ
ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກະສິກຳ 1998
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 2012
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 2016
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ
ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ 2018
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ 2017
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ດໍາລັດ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາສັ່ງ

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ສະບັບເລກທີ 4392/ກຊສ.ນວ ລົງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2022

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະ ແລະ ກວດກາຄືນ ການອອກຫນັງສືຢັ້ງຢືນ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 1423/ກຊສ, ລົງວັນທີ 25 ມີນາ 2021
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານ ສໍາລັບການປູກພືດກະສິກໍາ (2019)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ດໍາລັດເລກທີ 21 ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (2019)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ຄໍາແນະນໍາເລກທີ 1610/ກຜທ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແຕ່ປີ 2021- 2025 (2019)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ຄໍາແນະນໍາໃນການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 9 ວ່າດ້ວຍ  ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ສໍາລັບການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າອື່ນໆ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (2018)
ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ດໍາລັດເລກທີ 84 ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ (2016)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ຄໍາສັ່ງເລກທີ 13 ວ່າດ້ວຍ ການໂຈະການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸຍາດໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ ສໍາລັບການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ, ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວິກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (2012)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ຄໍາສັ່ງເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ (2016)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ນະໂຍບາຍ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ກົດໝາຍສາກົນ

ປະກາດສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງມະນຸດ (UDHR)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

ເອກະສານນິຕິກໍາອື່ນໆ

ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ການສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕອນດິນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2019
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2017 ໂດຍ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (2017)
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ມະຕິເລກທີ 26 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ໃນໄລຍະໃໝ່ (2017) 
ດາວໂຫຼດພາສາລາວ ດາວໂຫຼດພາສາອັງກິດ

loລາວ