Videos

ວິດິໂອຫຼ້າສຸດ

Video thumbnail
2024 - ວິທີການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ
02:04
Video thumbnail
2024 - ສິດສະເໝີພາບ ໃນການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງລູກທຸກຄົນ
02:09
Video thumbnail
2024 - ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ
02:34
Video thumbnail
2024 - ການຮັບຮູ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້
02:40
Video thumbnail
2024 - ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳ
02:34
Video thumbnail
2024 - ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ
02:39
Video thumbnail
2024 - ສິດສະເໝີພາບ ໃນການສືບທອດມູນມໍຣະດົກຂອງລູກທຸກຄົນ (ພາສາກຶມມຸ /Khmu)
02:17
Video thumbnail
2024 - ວິທີການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ (ພາສາກຶມມຸ /Khmu)
02:29
Video thumbnail
2024 - ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງອາກາດ (ພາສາກຶມມຸ /Khmu)
02:17
Video thumbnail
2024 - ການຮັບຮູ້ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນປ່າໄມ້ (ພາສາກຶມມຸ /Khmu)
02:33
loລາວ