ເອກະສານໂຄງການ

ເອກະສານສະບັບພາສາລາວ

ແຜນຄວາມຜູກມັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESCP)

ຂັ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ (LMP)

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP)

ເອກະສານສະບັບພາສາອັງກິດ

ບົດສຳສະເໜີກ່ຽວກັບທຶນຍ່ອຍ ໂຄງການ PIASVC

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບທຶນຍ່ອຍ ໂຄງການ PIASVC

ຫຼັກການຄຸມຄອງແຮງງານ (LMP)

ແຜນຂໍ້ຜູກມັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESCP)

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (SEP)

ແຜ່ນພັບ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆ

ໃບໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການຮ່ຳຮຽນ, ປະກອບສ່ວນ ແລະ ແບ່ງປັນ

ໃບປະເມີນຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງອົງກອນ

ຮ່າງແນວຄວາມຄິດໃນການຂໍທຶນ PIASVC

loລາວ