ໂຄງການ PIASVC ປະກາດລາຍຊື່ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ LIWG ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນຮອບທຳອິດ ເພື່ອຮັບທຶນຍ່ອຍ

181
By: LIWG

ໃນວັນທີ 19 ເມສາ 2022, ໂຄງການ PIASVC ໄດ້ປະກາດລາຍຊື່ບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນຮອບທຳອິດ ເພື່ອຮັບທຶນຍ່ອຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນພື້ນທ່ີ່ເປົ້າໝາຍທົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ງມີ 11 ອົງກອນທີ່ຖືກຄັດ ຕາມລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.     Community Association for Salvation and Environment (CASE)

2.     BABSEACLE

3.     Gender Development Association (GDA)

4.     Association for Development of Women and Legal Education (ADWLE)

5.     Village Focus International (VFI)

6.     Lao Development of Human Resources in Rural Areas Association (LaoDHRRA)

7.     Mennonite Central Committee (MCC)

8.     Lao Biodiversity Association (LBA)

9.     Community Development and Environment Association (CDEA)

10.  PSNUA

11.  People with Disabilities Development Association of  Xiengkhouang (PDDA)

ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ບັນດາອົງກອນທີ່ຖືກຄັດເລືອກແມ່ນຈະກ້າວສູ່ຂະບວນການພັດທະນາສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອຄັດເຄື່ອງມື ແລະ ຊຸດການຝຶກອົບຮົມ ຕາມຂະບວນການຮັບທຶນຂອງໂຄງການເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກໃນອົງກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງອົງກອນ.