Home Land Governance Land is Life: Short stories book

Land is Life: Short stories book

Date

Category

ປື້ມເລື່ອງຈາກ ສະມາຄົມນາໆຊາດເພື່ອມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (GAPE)

ມະນຸດເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບທໍາມະຊາດມາໄດ້ຫຼາບລ້ານປີແລ້ວ. ມະນຸດໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຖ້າຫາກທໍາມະຊາດຖືກທໍາລາຍໄປ ມະນຸດກໍ່ຈະປະເຊີນກັບໄພວິບັດ ແລະ ຄວາມສູນເສຍຢ່າງຫຼວງ. ໃນໂລກເຮົາປັດຈຸບັນມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າທີ່ຍັງມີຄວາມເຊື່ອຖືວ່າແຜ່ນທໍລະນີ ຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊ ແລະ ພູຜາປ່າໄມ້ມີສິ່ງສັກສິດປົກປັກຮັກສາຢູ່ ສະນັ້ນມະນຸດຄວນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ບໍ່ທໍາລ້າງມ້າງເພສິ່ງເລົ່ານີ້.

ປື້ມເລື່ອງ “ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ” ແມ່ນປື້ມໂຮມເລື່ອງສັ້ນທີ່ຂຽນຂື້ນໂດຍນັກຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເປັນກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີສະຕິລະວັງຕົວ ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດທໍາມາຫາກິນຢູ່ບົນຜືນແຜ່ນດິນຕອນນີ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ປື້ມເລື່ອງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະມາຄົມນາໆຊາດເພື່ອມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (GAPE)

Download: Lao


ແຫຼ່ງທີ່ມາ ເວັບໄຊທ໌ of Global Association for People and the Environment (GAPE)  

Recent posts

LIWG Newsletter, issue of April - June 2020

This issue provides updates on activities implemented by the Secretariat, its members and its network related to land and natural resource advocacy from April - June 2020.

ການຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2020

າກຫຼາຍເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະເທດເຮົາໃນປີທີ່ຜ່ານໆ ເຫັນວ່າ ໄພພິບັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ສໍາລັບປະເທດເຮົາອີກຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂື້ນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ໃນປະເທດເຮົາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ

Land is Life: Short stories book

This is a compilation of short stories written by secondary students in Champasak Province. The stories depict the fundamental centrality of land to the livelihoods of rural Lao populations.
en_USEnglish
loລາວ en_USEnglish