Home Land Governance Land is Life: Short stories book

Land is Life: Short stories book

Date

Category

ປື້ມເລື່ອງຈາກ ສະມາຄົມນາໆຊາດເພື່ອມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (GAPE)

ມະນຸດເຮົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບທໍາມະຊາດມາໄດ້ຫຼາບລ້ານປີແລ້ວ. ມະນຸດໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຖ້າຫາກທໍາມະຊາດຖືກທໍາລາຍໄປ ມະນຸດກໍ່ຈະປະເຊີນກັບໄພວິບັດ ແລະ ຄວາມສູນເສຍຢ່າງຫຼວງ. ໃນໂລກເຮົາປັດຈຸບັນມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າທີ່ຍັງມີຄວາມເຊື່ອຖືວ່າແຜ່ນທໍລະນີ ຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊ ແລະ ພູຜາປ່າໄມ້ມີສິ່ງສັກສິດປົກປັກຮັກສາຢູ່ ສະນັ້ນມະນຸດຄວນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ບໍ່ທໍາລ້າງມ້າງເພສິ່ງເລົ່ານີ້.

ປື້ມເລື່ອງ “ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ” ແມ່ນປື້ມໂຮມເລື່ອງສັ້ນທີ່ຂຽນຂື້ນໂດຍນັກຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເປັນກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີສະຕິລະວັງຕົວ ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດທໍາມາຫາກິນຢູ່ບົນຜືນແຜ່ນດິນຕອນນີ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ປື້ມເລື່ອງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະມາຄົມນາໆຊາດເພື່ອມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (GAPE)

Download: Lao


ແຫຼ່ງທີ່ມາ ເວັບໄຊທ໌ of Global Association for People and the Environment (GAPE)  

Recent posts

Women and Land Rights in Lao PDR: Rural Transformation and a dream of secure tenure

women have lost access to and control over land. In the matrilineal villages, women have lost private customary lowland paddy fields while in the patrilineal villages they have lost mostly fields in communal land areas that were used for subsistence agriculture.

ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020: ວັນອາຫານໂລກ World Food Day 2020

ເພື່ອຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະບວນການຜະລິດອາຫານ ເພື່ອຄວາມສົມບູນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອຮັກສາແຫຼ່ງອາຫານໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ການຢັ້ງຢືນໃບຕາດິນເສຍຫາຍ: ຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອໃບຕາດິນເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ?

ໃນກໍລະນີຫາກໃບຕາດິນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໃບຕາດິນນັ້ນ ສາມາດຂໍອອກສໍາເນົາໃບຕາດິນ ເພື່ອອອກໃບຕາດິນຄືນໃໝ່ໄດ້ ເພື່ອທົດແທນໃບທີ່ຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ

ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ – ຕຸລາ 2020

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີສິ່ງຢັ້ງຢືນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ບໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນຈິງ

Govt partners with hi-tech company in land surveys

Through this cooperation framework, modern technical systems will be used for land surveys and mapping to streamline land registration and issuing of land title deeds.
en_USEnglish
loລາວ en_USEnglish