Land registration and Land titling: Legal Calendar of January - February 2021

1815

By: LIWG

Land registration is an essential process concerning ownership, possession, or other rights in land can be recorded to provide evidence of title, facilitate transactions and, prevent unlawful disposal.

ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ ການຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃນປະຕິທິນປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ – ກຸມພາ 2021 ນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກຽມພ້ອມກ່ຽວກັບບາດກ້າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນທີ່ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນສິດອັນຄົບຖ້ວນໜຶ່ງດຽວຂອງຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຕອນດິນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ກຳນົດແບບພີມໃບຕາດິນທັງສາມປະເພດ, ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ທີ່ເປັນຫຼັກໃນການດຳເນີນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມໝາຍຂອງໃບຕາດິນທີ່ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນສິດອັນຄົບຖ້ວນໜຶ່ງດຽວຂອງຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຕອນດິນ.

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019 ໂດຍເນັ້ນໃສ່ 3 ມາດຕາຄື:

  • ມາດຕາ 99 ໃບຕາດິນ
  • ມາດຕາ 100 ເອກະສານປະກອບການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
  • ມາດຕາ 101 ຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ

ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະມາດຕາ ແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນໜ້າປະຕິທິນນີ້.

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ – ກຸມພາ 2021

ເອກະສານອ້າງອີງ:
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019: https://bit.ly/3mKIPSw