ການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັກສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ

1381

By: LIWG

28 June 2019

What do you learn from LIFE training:

  • Learn the skills needed to build an effective learning environment; and become familiar with various tools for assessing participant learning
  • Develop skills in using participatory learning methodologies for various types of audiences.
  • Learn about methodologies to aid in the development of softer skills required for relationship-building and skills in analyzing problems. And learn about decision-making tools

Download this document in Lao and English below: