ການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັກສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ

1255

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2019

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດຫົວຂໍ້ ທັດສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຄູຝຶກ:

  • ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເກມຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດນໍາໄປປຽບທຽບກັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
  • ພັດທະນາທັກສະໃໝ່ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການເປັນຄູຝຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ທີ່ມີສີສັນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ
  • ໄດ້ທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ດີເຊັ່ນ: ການນໍາພາສ້າງບັນຍາກາດຜ່ອນຄາຍ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປີດໃຈສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເກມຕ່າງໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ດາວໂລດ ເອກະສານນີ້ສະບັບເຕັມ ໄດ້ທີ່: