Home Resource ປະຕິທິນກົົດໝາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ - ສິງຫາ 2020

ການຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2020

Date

Category

ໂດຍ:  ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ຈາກຫຼາຍເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະເທດເຮົາໃນປີທີ່ຜ່ານໆ ເຫັນວ່າ ໄພພິບັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ສໍາລັບປະເທດເຮົາອີກຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂື້ນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ໃນປະເທດເຮົາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນ ເມື່ອເຖິງລະດູແລ້ງ ຫຼາຍພື້ນທີ່ເກືອບຈະບໍ່ສາມາດທໍາການຜະລິດໄດ້  ແລະ ເມື່ອເຖິງລະດູຝົນ ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບນໍ້າຖ້ວມຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮັບມືໄດ້ຢ່າງເຊັ່ນທີ່ເຄີຍຜ່ານມາໃນອະດີດ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດການໄດ້ເລີຍເຖິງລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງໄພພິບັດ ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ເລັ່ງດ່ວນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່ງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງມີການທໍາການສຶກສາເຖິງສາເຫດຕົ້ນຕໍວ່າອັນໃດເປັນສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດຂື້ນຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຮຸນແຮງທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນນີ້ ເພື່ອນໍາມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຫາວິທີທາງສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງການເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເອງ.

ເນື່ອງຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນ ທີ່ເຫັນວ່ານັບມືນັບເພີ່ມຂື້ນ ຂອງໄພພິບັດ ເຮັດໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ອອກກົດໝາຍໃໝ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເລກທີ 71 ສພຊ ລົງວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມານີ້** ໂດຍມີຈຸດປສົງເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບໄພພິບັດ. ນອກຈາກກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວແລ້ວ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (2012) ກໍ່ໄດ້ກໍານົດບາງຕາດຕາກ່ຽວໄພພິບັດທໍາມະຊາດເຊັ່ນກັນ. ເຊິ່ງໃນປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ- ສິງຫາ 2020 ເຮົາກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ ‘ການຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ’  ໂດຍໄດ້ຍົກ 3 ມາດຕາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ (ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຕາມຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້) ເພື່ອນໍາສະເໜີ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງແນວທາງໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການຮັບມືໄພພິບັດ ແກ່ສາທາລະນະຊົນ ຄື:

  • ມາດຕາ 62 (ປັບປຸງ) ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
  • ມາດຕາ 63 (ໃໝ່) ມາດຕະການປ້ອງກັນໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
  • ມາດຕາ 64 (ໃໝ່) ການຄວບຄຸມໄພພິບັດທຳມະຊາດ

ເພື່ອເປັນການຊີ້ນໍາລວມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ລັດຖະບານລາວກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຂື້ນ ໂດຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນກອງເລຂາຮັບຜິດ ຊອບໂດຍກົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນຍຸດທະສາດ,​ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັບ, ການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ບູລະນະ ຟື້ນຟູ ເຂດທີ່ປະສົບໄພພິບັດ ຫຼື ເຂດທີ່ກໍາລັງເກີດໄພພິບັດໂດຍດ່ວນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມເຂດທີ່ອາດເກີດໄພພິບັດ ຢ່າງເປັນປັກກະຕິ.

ໃນກໍລະນີລະນີໄພພິບັດເກີດຂື້ນໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນພ້ອມກັນ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທັນການ.

ນອກຈາກຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ໃນປະຕິທິນປະຈໍາເດືອນນີ້ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍດ່ວນທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຊັ່ນ: ສາຍດ່ວນລັດຖະບານ (1516); ສາຍດ່ວນສະພາແຫ່ງຊາດ (156); ສ່ວນດ່ວນບັນຫາທີ່ດິນດ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລລ້ອມ (1514), ສາຍດ່ວນກໍາມະບານ (1512), ສາຍດ່ວນປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (1362), ສາຍດ່ວນ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (1300) ແລະ ສາຍດ່ວນປັກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ (1510).


ເອກະສານອ້າງອີງ‘ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເລກທີ 29/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012’: https://bit.ly/2ZoAE4O

*ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທາງກົດໝາຍໃນເດືອນນີ້ ແມ່ນມີຄວາມພິດພາດກ່ຽວກັບວັນທີການລະບຸວັນທີທີ່ລົງລາຍເຊັນຂອງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງສຳລັບສະບັບທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດແລ້ວມ, ເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2013. ຈາກການສຶກສາເບິ່ງເນື້ອຫາແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ ແລະ ບັນດາມາດຕາທີ່ນໍາສະເໜີຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບເນື້ອຫາທີ່ລະບຸໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້.

**ໃນຊ່ວງການພັດທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບປີ 2020 ນີ້ ເນື່ອງຈາກທາງທີມງານແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເລກທີ 71/ສພຊ ລົງວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ໄດ້ (ເຊິ່ງໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນ ທາງທີມງານແມ່ນບໍ່ເຫັນກົດໝາຍສະບັບນີ້ເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊ້ຂອງ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ) ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ອີງໃສ່ 3 ມາດຕາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມເປັນບ່ອນອີງ.

ພວກເຮົາຕ້ອງຂໍອະໄພມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍສໍາລັບບາງຂໍ້ມູນຂໍ້ທີ່ຜິດພາດ ທີ່ນໍາສະເໜີໃນປະຕິທິນສະບັບນີ້.

Recent posts

Women and Land Rights in Lao PDR: Rural Transformation and a dream of secure tenure

women have lost access to and control over land. In the matrilineal villages, women have lost private customary lowland paddy fields while in the patrilineal villages they have lost mostly fields in communal land areas that were used for subsistence agriculture.

ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020: ວັນອາຫານໂລກ World Food Day 2020

ເພື່ອຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະບວນການຜະລິດອາຫານ ເພື່ອຄວາມສົມບູນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອຮັກສາແຫຼ່ງອາຫານໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ການຢັ້ງຢືນໃບຕາດິນເສຍຫາຍ: ຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອໃບຕາດິນເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ?

ໃນກໍລະນີຫາກໃບຕາດິນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໃບຕາດິນນັ້ນ ສາມາດຂໍອອກສໍາເນົາໃບຕາດິນ ເພື່ອອອກໃບຕາດິນຄືນໃໝ່ໄດ້ ເພື່ອທົດແທນໃບທີ່ຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ

ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ – ຕຸລາ 2020

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີສິ່ງຢັ້ງຢືນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ບໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນຈິງ

Govt partners with hi-tech company in land surveys

Through this cooperation framework, modern technical systems will be used for land surveys and mapping to streamline land registration and issuing of land title deeds.
en_USEnglish
loລາວ en_USEnglish