Home Laws, policies and regulations ການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິ ທຳ ສຳລັບພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິ ທຳ ສຳລັບພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

Date

Category

ໂດຍ ທີມງານ LIFE/Panya.online

ໃນລະຍະຕົ້ນປີ 2017 ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວສ້າງເອກະສານ  ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ລວມທັງພະນັກງານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮັບຜິດ ຊອບວຽກຢູ່ໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳ  ແລະ ວຽກງານປິ່ນອ້ອມໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບວິຊາການຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ມີທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າໃສ່ໃນການຝຶກອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອນຳເອົາຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄປຈັດຝຶກອົບຮົມ, ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນບ້ານ. ຜ່ານມາພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກໍ່ໄດ້ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານດ້ານກົດໝາຍ ແຕ່ເຫັນວ່າພະນັກງານຍັງທີ່ລົງປະຕິບົດຍັງຂາດທັກສະບ່າງອັນ ແລະ ວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ສາມາດຈື່ບົດຮຽນໄດ້ ສະນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂອງພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ເຂົ້າມີຄວາມສົນໃຈ, ບໍ່ກະຕື້ລື້ລົ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈື່ຈໍາບົດຮຽນບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

1. ແມ່ນຫຍັງຄືສະພາບ/ບັນຫາທີ່ໂຄງການຢາກຈະແກ້ໄຂ?
ທັງນີ້, ກໍເພາະວ່າໄລຍະຜ່ານມາກໍຄືປັດຈຸບັນຢູ່ຮາກຖານປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳທັງໆທີ່ລັດເຮົາມີຂະບວນການຍຸຕິທຳເພື່ອປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງໄວ້ແລ້ວແຕ່ປະຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ຖືກລະເມີດສິດ, ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

2. ໂຄງການໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ?
ກິດຈະກໍາ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 • ພົບປະເພື່ອປຶກສາຫາລືທາບທາມການຮ່ວມມື;
 • ຄັດຈ້ອນເນື້ອໃນມາດຕາກົດໝາຍ ແລະ ກຳນົດວິທີການ ພ້ອມທັງເຄື່ອງມືສື່ສານໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເອກະສານບົດຮຽນ;
 • ຈັດກອງປະຊຸມເປີດຟັງຄຳຄິດເຫັນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ;
 • ປັບປຸງຮ່າງເອກະສານບົດຮຽນຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງໃສ່ຄຳເຫັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມເປີດ  ກ້ວາງຄຳຄິດເຫັນ;
 • ຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ລົງໂຄສະນາ 1 ບ້ານເປົ້າໝາຍ;
 • ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມທົດລອງຄັ້ງທຳອິດ;
 • ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ໂຄງການໄລຟ໌;
 • ຈັດຝຶກອົບຮົມ ທັກສະການເປັນຄູຝຶກທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບຄູຝຶກວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິທຳ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
 • ທີມງາງນຄູຝຶກຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເນື້ອໃນບົດຮຽນ ເພື່ອກະກຽມກ່ອນການຈັດຝຶກອົບຮົມທົດລອງຄັ້ງທີສອງ.
 • ຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີສອງ ທີ່ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ລົງໂຄສະນາ 2 ບ້ານ.
 • ດັດປັບວາລະ, ເນື້ອໃນ, ວິທີການ ຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງໃສ່ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 1 ແລະ ຄັ້ງທີ 2. ເພື່ອກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
 • ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງເພື່ອລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມທົດລອງທັງສອງເມືອງ, ພ້ອມທັງທາບທາມຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໃຫ້ຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປໃນພື້ນທີ່ຂອບເຂດແຂວງອື່ນໆ,
 • ລົງປະເມີນຜົນຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກທົດລອງທັງ 2 ຄັ້ງ ທັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ເປັນຊາວບ້ານ.
 • ຈັດຝຶກອົບຮົມທີ່ 3 ຢູ່ທີ່ເມືອງ ຮຸນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ລົງໂຄສະນາທົດລອງຢູ່ 2 ບ້ານ.
 • ນໍາເອົາຜົນຂອງການປະເມີນຈາກການຝຶກທົດລອງ 2 ຄັ້ງມາຈັດກອງປະຊຸມປັບປຸງຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະທີ່ສຸດ.
ກິດຈະກໍາການວັດທະດັບທາງສັງຄົມ (Sociometry) ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ. ຮູບພາບໂດຍທີມງານ LIFE

3. ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາມີຫຍັງແດ່?
ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາປື້ມຄູ່ມື ແລະ ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຝຶກທົດລອງນໍາໃຊ້ ແລະ ປັບປຸງຜ່ານມາແລ້ວເຫັນວ່າ:

 • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຂຶ້ນ;
 • ການລົງບ້ານເຮັດໃຫ້ທີມງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ໃນລະດັບຄວາມສາມາດພື້ນຖານ, ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ;
 • ຜູ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໂດຍນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມີນີ້ ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືສື່ສານປະຈັກຕາທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ທີ່ຮັບຈາກການຝຶກອົບຮົມ;
 • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃຫມ່ໆກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍດ້ວຍຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
 • ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມກິດຈະກໍາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກັບພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໂດຍນໍາໃຊ້ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີການຖາມຕອບຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີບັນຍາກາດໃນກິດຈະກໍາທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຊາວບ້ານກໍາເນື້ອໃນບົດຮຽນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອບຮົມ. ຮູບພາບຈາກທີມງານ LIFE

4. ປັດໄຈສູ່ຜົນສຳເລັດມີຫຍັງແດ່?

 • ມີການລະບຸຈຸດປະສົງ, ວິທີການ, ຂັ້ນຕອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ປະກອບທຸກຫົວຂໍ້;
 • ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະດຳເນີນດ້ວຍວິທີການຮຽນ-ການສອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ;
 • ຈັດກິດຈະກຳກຸ່ມສົນທະນາ ຖາມ-ຕອບ; ສະແດງບົດບາດສົມມຸດ;
 • ນຳໃຊ້ເກມ ແລະ ກິດຈະກໍາ ທີ່ມີຄວາມໝາຍກັບເນື້ອໃນກົດໝາຍ;
 • ສື່ສິ່ງພິມກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ແຈກຢາຍປຶ້ມກົດໝາຍ;
 • ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບໂດຍຄູຝຶກ;
 • ການກະກຽມແຜນລົງບ້ານ ຝຶກຊ້ອມ ສາທິດ ແລະ ລົງຕົວຈິງ.

5. ແມ່ນຫຍັງຄືຂໍ້ຈຳກັດທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ສຳເລັດຜົນໄດ້ດີ?
ການພັດທະນາຄູ່ມືໃນລັກສະນະນີ້ແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ຄ່ອນຂ້າງຍາວ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຫາຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດເພື່ອເປັນຜູ້ຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດໃຫ້ຄູ່ມືນີ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າການພັດທະນາຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາ ຈຸດປະສົງຫຼັກໆແມ່ນເພື່ອເປັນເອກະສານປະກອບໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ສະນັ້ນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ນໍາໃຊ້ປຶ້ມນີ້ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ.

6. ມີຂໍ້ແນະນຳແນວໃດແດ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກທົດລອງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ຫຼື ວິທີການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການ?
ການມີຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດທີ່ດີ, ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບການພັດທະນາຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຄູ່ມືດໍາເນີນໄປໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ທີ່ກວ່າ,    ການພັດທະນາຄູ່ມືແຕ່ລະຄັ້ງຄວນມີການກໍານົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ເພື່ອຈະສາມາດພັດທະນາຄູ່ມືໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ້ມເປົ້າໝາຍນັ້ນ.

_____________________________
ໝາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ ເບື້ອງຕົ້ນໂພສໃນ panya.online , ສາມາດເຂົ້າອ່ານໄດ້ ທີ່ນີ້

Recent posts

ໂຄງການໄລຟ໌: ການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະ ທໍາມະຊາດ

ວິດີໂອນີ້ແມ່ນສ້າງຂື້ນ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆທີ່ທາງທີມງານໄລຟ໌ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຜ່ານມາ.

ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ເຈົ້າຂອງກໍາມະສິດທີ່ດິນ

ການ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາທີ່ດິນ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ ກິດ – ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເປັນຫຼັກການໃນການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ

ສຽງຂອງແມ່ຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ: ການນໍາສະເໜີປະເດັນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສສຊ ທ່ານຍິງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນໂພສນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສັງລວມການນໍາສະເໜີຂອງ ບາງ ສສຊ ທ່ານຍິງກ່ຽວກັບປະເດັນເລື່ອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນລັດຖະບານ.

ການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິ ທຳ ສຳລັບພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ໄລຍະຜ່ານມາກໍຄືປັດຈຸບັນຢູ່ຮາກຖານປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳທັງໆທີ່ລັດເຮົາມີຂະບວນການຍຸຕິທຳເພື່ອປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງໄວ້ແລ້ວແຕ່ປະຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ຖືກລະເມີດສິດ, ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

Authorities plough through 438 project assessments in search of land tax

The assessment focused on seven scenarios, namely so-called ghost projects, cancelled projects, expired projects, implementing projects, those without land leases and concessions from the government, conflicted projects, and projects transferred from state ownership to private use.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ