ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

4738

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ‘ບົດຄົ້ນຄວ້າ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ’ ແມ່ນການສະຫຼຸບສັງລວມຂໍ້ມູນໂດຍສັງເຂບ ຈາກບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ສປປລາວ: ການປ່ຽນແປງຂອງຊົນນະບົດ ແລະ ຄວາມຝັນໃນອະນາຄົດ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຢ່າງໝັ້ນຄົງ ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທີມງານກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ແລະ ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ ທີມຊ່ຽວຊານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່່າງປະເທດ ໃນປີ 2019.

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ໄດ້ນີ້ເນັ້້ນໃສ່ເນື້ອໃນຫຼັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນທີ່ໄດ້ ຄັດຈ້ອນມາຈາກບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຄື:​

  • ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ
  • ສະພາບລວມກ່ຽວກັບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ
  • ການປ່ຽນແປງໃນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງໃນສະພາບການຫັນປ່ຽນດ້ານກະສິກຳ
  • ບົນດາຂໍ້ແນະນໍາຕໍ່ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໂຄງການອອກໃບຕາດິນ

ດາວໂລດບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ນີ້:
ພາສາລາວ
ພາສາອັງກິດ