ບົດຄວາມແຫ່ງຊຸມຊົນ: ໂຄງ​ການ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງຜ່ານໂຄງການຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ (PSAPGI) ທີ່ ບ້ານ ທ່າ, ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

246

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ  12 ຫາ 15 ມີນາ 2024, ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ເດີນທາງລົງພາກສະໜາມເຮັດວຽກຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ກໍຄື ໂຄງ​ການ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳແບບຍືນຍົງຜ່ານໂຄງການຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ (PSAPGI) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ ບ້ານ ສອງ, ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2024, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງບົດຄວາມກໍລະນີສຶກສາຜ່ານການສຳພາດອາສາສະໝັກຂັ້ນບ້ານ, ຕາງໜ້າຈາກສະມາຄົມຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ ພະນັກງານຈາກພາກລັດ.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ແລະ ອ່ານບົດຄວາມຕາມລິ້ງລຸ່ມນີ້:
ບົດຄວາມແຫ່ງຊຸມຊົນບ້ານສອງ:
ພາສາລາວ https://tinyurl.com/4z9s7b87 ພາສາອັງກິດ https://tinyurl.com/4dzp7k5s