Home Blog ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຂວງສາລະວັນ 243 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າ 49,760.16 ລ້ານກີບ ໃນສົກປີ 2019

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຂວງສາລະວັນ 243 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າ 49,760.16 ລ້ານກີບ ໃນສົກປີ 2019

Date

Category

ໃນສົກປີ 2019 ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຂວງສາລະວັນ 243 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າ 49,760.16 ລ້ານກີບ:

  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດI, II, III ແລະ IV ມີ 22 ໂຄງການ
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ມີ 208 ໂຄງການ
  • ໂຄງການພື້ນຟູໄພພິບັດມີ 13 ໂຄງການ

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນຂອງລັດໃນ 5 ເດຶອນຜ່ານມາຂອງສົກປີ 2019, ແຂວງ ສາລະວັນ ອະນຸມັດ 143 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 28,189.00 ລ້ານກີບ.

ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ ມີ 5 ປະເພດຄື:

  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ I ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 400 ຕື້ກີບ ຂື້ນໄປ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 7 ປີ) 
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ II ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ ແຕ່ 200 ຕື້ກີບ – 400 ຕື້ກີບ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 6 ປີ) 
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ III ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 100 ຕື້ກີບ – 200 ຕື້ກີບ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 5 ປີ) 
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ IV ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ ແຕ່ 20 ຕື້ກີບ – 100 ຕື້ກີບ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 4 ປີ) 
  • ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປະເພດ V ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ 20 ຕື້ກີບ ລົງມາ (ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 3 ປີ)

ໃນສ່ວນ ໂຄງການປະເພດ II, III, IV & V ນໍາໃຊ້ພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ, ສ່ວນໂຄງການຂອງລັດປະເພດ I ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພາກລາຍຂ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: 

ABC Laos New: http://bit.ly/2Rr2IPs
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ 2016), ມາດຕາ 18: http://bit.ly/2X3tjmO

Recent posts

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ກະສິກໍາ; ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂະແໜງການ: ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ໂຄງການດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ; ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະໜາມກ໊ອຟ

Lao National Assembly voices concerns over loss of state lands

National Assembly members supported the amendment of the land law but expressed concerns about the continuing loss of state lands and conversion of agricultural land into other classifications.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2019: ການເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແນກທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂື້ນ.

ລັດຖະບານລາວເຕືອນ ຈະຖອນຄືນໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການພັດທະນາ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະຖອນຄືນໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ຫາກໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ບໍ່ມີການພັດທະນາ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໆ.

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 6

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແມ່ນ ສະບັບທີ 6 ຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ປະຈໍາໄຕມາດ ເດືອນ ມັງກອນ - ມີນາ 2019.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ