ຂ່າວເດັນປະຈໍາວັນທີ 19 – 23 ສິິງຫາ 2019: ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

1113

ສະຫຼຸບຂ່າວໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ອ່ານຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 19 – 23 ສິິງຫາ 2019. ເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວຕາມລີ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ວັນທີ 19 – 23 ສິິງຫາ 2019: https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2019/08/19-23-Aug-2019-News-LIWG.pdf