ຈົດໝາຍຂ່າວ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ປະຈໍາເດືອນ ເມສາ – ມິຖຸນາ 2020

1438

ດາວໂລດຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້:
ພາສາລາວ
ພາສາອັງກິດ


ຈົດໝາຍຂ່າວ ຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ສະບັບນີ້ ແມ່ນ ປະຈໍາໄຕມາດ ເດືອນ ເມສາ-ມິຖຸນາ 2020. ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກອງເລຂາກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ, ເຄືອຂ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານທີ່ດິນ, ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການເຄົາລົບສິດທິຂອງຊຸມຊົນ ຕໍ່ກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. 

ເນື້ອໃນເດັ່ນໃນຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແມ່ນ:

  • ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
  • ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ ຂອງການພັດທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບປີ 2021
  • ໂຄງການ ໄລຟ໌: ການຝຶກອົບຮົມແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ ກ່ຽວກັບສິດທິທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ແລະ ການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ
  • ການສໍາມະນາອອນລາຍກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ
  • ບົດຄວາມ ແລະ ຂ່າວສານເດັ່ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ