ບົດຄວາມແຫ່ງຊຸມຊົນ: ໂຄງ​ການ ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ແລະ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ ທີ່​ມີ​ຄວາມບອບ​ບາງ​ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (PIASVC) ທີ່ ບ້ານ ທ່າ, ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

153

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ  12 ຫາ 15 ມີນາ 2024, ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ເດີນທາງລົງພາກສະໜາມເຮັດວຽກຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ເນື່ອງໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ໂຄງການຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ກໍຄື ໂຄງ​ການ ການ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ແລະ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ແກ່​ຊຸມ​ຊົນ ທີ່​ມີ​ຄວາມບອບ​ບາງ​ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (PIASVC) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ ທີ່ ບ້ານ ທ່າ, ເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2024, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງບົດຄວາມກໍລະນີສຶກສາຜ່ານການສຳພາດອາສາສະໝັກຂັ້ນບ້ານ, ຕາງໜ້າຈາກສະມາຄົມຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ ພະນັກງານຈາກພາກລັດ.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດ ແລະ ອ່ານບົດຄວາມຕາມລິ້ງລຸ່ມນີ້:
ບົດຄວາມແຫ່ງຊຸມຊົນບ້ານທ່າ: 

https://tinyurl.com/2rjy95t8 (ພາສາລາວ) ແລະ https://tinyurl.com/46jjpj8e (ພາສາອັງກິດ)