ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ (LUP & ISP) ທັງ 18 ແຂວງ

1323

ໂດຍ ແອັດມິນ

ທ່ານ ສາມາດ ດາວໂຫຼດ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງ 18 ແຂວງ ໄດ້ທີ່:

ແຂວງຜົ້ງສາລີ https://g-drive.gov.la/index.php/s/4pfreeTJPpctmng

– ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ https://g-drive.gov.la/index.php/s/7EQb8jpBZN9tMrP

– ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ https://g-drive.gov.la/index.php/s/Q8TdCw9eftt6TJF

– ແຂວງ ອຸດົມໄຊ https://g-drive.gov.la/index.php/s/LeGffZicGbmH4KL

– ແຂວງ ຫົວພັນ https://g-drive.gov.la/index.php/s/HQ2P3NHrWkjtX8A

– ແຂວງ ຊຽງຂວາງ https://g-drive.gov.la/index.php/s/LNWCYWYgACnCXw8

– ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ https://g-drive.gov.la/index.php/s/TNqsBmbDf6R52gH

– ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ https://g-drive.gov.la/index.php/s/afTjBTAsCs72wLq

– ແຂວງ ວຽງຈັນ https://g-drive.gov.la/index.php/s/Xtip4CCXYn2GacE

– ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ https://g-drive.gov.la/index.php/s/FKFbNmCXXAaH8eg

– ແຂວງ ໄຊສົມບູນ https://g-drive.gov.la/index.php/s/3nsnSq2tSeEf2tD

– ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ https://g-drive.gov.la/index.php/s/ngwaiLHbzfFWcrD

– ແຂວງ ຄຳມ່ວນ https://g-drive.gov.la/index.php/s/MYYxXSCzYB6J9SX

– ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ https://g-drive.gov.la/index.php/s/r9yCq87MEkojStc

– ແຂວງ ສາລະວັນ https://g-drive.gov.la/index.php/s/d6R8YbPLfbMaGAa

– ແຂວງ ຈຳປາສັກ https://g-drive.gov.la/index.php/s/Wyy9tbQyro9BLAD

– ແຂວງ ເຊກອງ https://g-drive.gov.la/index.php/s/qbDwcKadKSQiWrc

– ແຂວງ ອັດຕະປື https://g-drive.gov.la/index.php/s/A4ry3gKqranRPPM

——————–

ຂໍ້ມູນຈາກ MONRE – ກຊສ

ວັນທີ 28/03/23