Home Blog Stories ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ

ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ

Date

Category

ໂພສວັນທີ: 20 ພຶດສະພາ 2019

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ນັກວິໄຈ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado Boulder (CU Boulder) ທີ່ໄດ້ ເຜີຍແຜ່ບົດສຶກສາ ໃນ ວາລະສານ Nature Climate Change ໃນເດືອນກ່ອນ ຕໍ່ກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈໍານວນຕົວເລກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດສະພາບ (ໃນນີ້ອີງໃສ່ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ) ໃນໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງສາມາດປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຫຼືບໍ

ໃນບົດວິໄຈ ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຳພາດປະຊາຊົນທັງໝົດ 31 ບ້ານ ທີ່ອາໃສຢູ່ບໍລິເວນ ປ່າໄມ້ລວມໝູ່ ໃນ 3 ປະເທດ ເຊັ່ນ ອິນໂດເນເຊາຍ, ເປຣູ ແລະ ທານຊາເນຍ ແລະ ໄດ້ມີການສໍາປະພາດ 440 ຄົນທີ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ໃນຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເກມ ການຈໍາລອງສະຖານະການ ກ່ຽວກັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເຂົາຈະມີການນໍາໃຊ້ໄມ້ຈັກຕົ້ນ ຈາກປ່າໄມ້ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ. ໃນເກມດັ່ງກ່າວ ທາງຜູ້ວິໄຈມີການແບ່ງອອກເປັນ 8 ກຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ເຄິ່ງໜຶ່ງຕ້ອງເປັນແມ່ຍິງ 50% ຂອງຈໍານວນໃນແຕ່ລະກຸ່ມທັງໝົດ. ສ່ວນອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການກໍານົດສະພາບທາງເພດ.

ຫຼັງຈາກມີການ ສຶກສາຕາມແບບຈໍາລອງນີ້ແລ້ວ ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫຼຸບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບວ່າ ຈໍານວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດສະພາບນັ້ນ ແມ່ນເຮັດຂັ້ນຕອນໃນການຕັດສິນໃຈ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການແບ່ງປັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດ.

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຸ່ມໃນການຕັດສິນໃຈຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານທີ່ດິນຫຼາຍຂື້ນ.

ຈາກການສຶກສາຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ມັນຈະມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອມີການຈັດຈໍານວນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງເພດ (ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ) ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ຫຼາຍກວ່າ ການຈັດສັດສ່ວນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເປັນ 30% ຫຼື 1 ສ່ວນ 3 ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ.

ອ້າງອີງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ Mongabay: http://bit.ly/2LWAIUD

Recent posts

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ສຳລັບ ຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ ໃນລາວ ມີຫຼາຍປານໃດ?

ໃນປະເທດລາວ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ພາຍໃນ ແລ້ວທັງໝົດ 14 ແຫ່ງ, ກວມເອົາເນື້ອຂະໜາດກວ້າງທັງໝົດ ເຖິງ 29,238.69 ເຮັກຕາ ແລະ ນັກລົງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ຂ່າວເດັນປະຈໍາວັນທີ 19 – 23 ສິິງຫາ 2019: ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ອ່ານຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 19 - 23 ສິິງຫາ 2019.

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໂດຍຕິດພັນກັບນິຕິກໍາ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ
loລາວ
en_USEnglish loລາວ