Home Blog Stories ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ

ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ

Date

Category

ໂພສວັນທີ: 20 ພຶດສະພາ 2019

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ນັກວິໄຈ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado Boulder (CU Boulder) ທີ່ໄດ້ ເຜີຍແຜ່ບົດສຶກສາ ໃນ ວາລະສານ Nature Climate Change ໃນເດືອນກ່ອນ ຕໍ່ກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈໍານວນຕົວເລກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດສະພາບ (ໃນນີ້ອີງໃສ່ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ) ໃນໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງສາມາດປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຫຼືບໍ

ໃນບົດວິໄຈ ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຳພາດປະຊາຊົນທັງໝົດ 31 ບ້ານ ທີ່ອາໃສຢູ່ບໍລິເວນ ປ່າໄມ້ລວມໝູ່ ໃນ 3 ປະເທດ ເຊັ່ນ ອິນໂດເນເຊາຍ, ເປຣູ ແລະ ທານຊາເນຍ ແລະ ໄດ້ມີການສໍາປະພາດ 440 ຄົນທີ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ໃນຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເກມ ການຈໍາລອງສະຖານະການ ກ່ຽວກັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເຂົາຈະມີການນໍາໃຊ້ໄມ້ຈັກຕົ້ນ ຈາກປ່າໄມ້ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ. ໃນເກມດັ່ງກ່າວ ທາງຜູ້ວິໄຈມີການແບ່ງອອກເປັນ 8 ກຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ເຄິ່ງໜຶ່ງຕ້ອງເປັນແມ່ຍິງ 50% ຂອງຈໍານວນໃນແຕ່ລະກຸ່ມທັງໝົດ. ສ່ວນອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການກໍານົດສະພາບທາງເພດ.

ຫຼັງຈາກມີການ ສຶກສາຕາມແບບຈໍາລອງນີ້ແລ້ວ ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫຼຸບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບວ່າ ຈໍານວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດສະພາບນັ້ນ ແມ່ນເຮັດຂັ້ນຕອນໃນການຕັດສິນໃຈ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການແບ່ງປັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດ.

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຸ່ມໃນການຕັດສິນໃຈຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານທີ່ດິນຫຼາຍຂື້ນ.

ຈາກການສຶກສາຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ມັນຈະມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອມີການຈັດຈໍານວນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງເພດ (ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ) ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ຫຼາຍກວ່າ ການຈັດສັດສ່ວນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເປັນ 30% ຫຼື 1 ສ່ວນ 3 ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ.

ອ້າງອີງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ Mongabay: http://bit.ly/2LWAIUD

Recent posts

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ກະສິກໍາ; ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂະແໜງການ: ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ໂຄງການດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ; ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະໜາມກ໊ອຟ

Lao National Assembly voices concerns over loss of state lands

National Assembly members supported the amendment of the land law but expressed concerns about the continuing loss of state lands and conversion of agricultural land into other classifications.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2019: ການເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແນກທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂື້ນ.

ລັດຖະບານລາວເຕືອນ ຈະຖອນຄືນໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການພັດທະນາ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະຖອນຄືນໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ຫາກໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ບໍ່ມີການພັດທະນາ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໆ.

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 6

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແມ່ນ ສະບັບທີ 6 ຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ປະຈໍາໄຕມາດ ເດືອນ ມັງກອນ - ມີນາ 2019.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ