Home Blog Stories ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ

ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ

Date

Category

ໂພສວັນທີ: 20 ພຶດສະພາ 2019

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ນັກວິໄຈ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado Boulder (CU Boulder) ທີ່ໄດ້ ເຜີຍແຜ່ບົດສຶກສາ ໃນ ວາລະສານ Nature Climate Change ໃນເດືອນກ່ອນ ຕໍ່ກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈໍານວນຕົວເລກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດສະພາບ (ໃນນີ້ອີງໃສ່ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ) ໃນໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງສາມາດປະເມີນກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຫຼືບໍ

ໃນບົດວິໄຈ ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຳພາດປະຊາຊົນທັງໝົດ 31 ບ້ານ ທີ່ອາໃສຢູ່ບໍລິເວນ ປ່າໄມ້ລວມໝູ່ ໃນ 3 ປະເທດ ເຊັ່ນ ອິນໂດເນເຊາຍ, ເປຣູ ແລະ ທານຊາເນຍ ແລະ ໄດ້ມີການສໍາປະພາດ 440 ຄົນທີ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ໃນຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ເກມ ການຈໍາລອງສະຖານະການ ກ່ຽວກັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເຂົາຈະມີການນໍາໃຊ້ໄມ້ຈັກຕົ້ນ ຈາກປ່າໄມ້ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ. ໃນເກມດັ່ງກ່າວ ທາງຜູ້ວິໄຈມີການແບ່ງອອກເປັນ 8 ກຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ເຄິ່ງໜຶ່ງຕ້ອງເປັນແມ່ຍິງ 50% ຂອງຈໍານວນໃນແຕ່ລະກຸ່ມທັງໝົດ. ສ່ວນອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການກໍານົດສະພາບທາງເພດ.

ຫຼັງຈາກມີການ ສຶກສາຕາມແບບຈໍາລອງນີ້ແລ້ວ ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະຫຼຸບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບວ່າ ຈໍານວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດສະພາບນັ້ນ ແມ່ນເຮັດຂັ້ນຕອນໃນການຕັດສິນໃຈ ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການແບ່ງປັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດ.

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຂື້ນ ເມື່ອແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຸ່ມໃນການຕັດສິນໃຈຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານທີ່ດິນຫຼາຍຂື້ນ.

ຈາກການສຶກສາຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ ມັນຈະມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ເມື່ອມີການຈັດຈໍານວນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງເພດ (ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ) ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ຫຼາຍກວ່າ ການຈັດສັດສ່ວນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເປັນ 30% ຫຼື 1 ສ່ວນ 3 ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ.

ອ້າງອີງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ Mongabay: http://bit.ly/2LWAIUD

Recent posts

ໂຄງການໄລຟ໌: ການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະ ທໍາມະຊາດ

ວິດີໂອນີ້ແມ່ນສ້າງຂື້ນ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆທີ່ທາງທີມງານໄລຟ໌ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຜ່ານມາ.

ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ເຈົ້າຂອງກໍາມະສິດທີ່ດິນ

ການ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາທີ່ດິນ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ ກິດ – ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເປັນຫຼັກການໃນການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ

ສຽງຂອງແມ່ຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ: ການນໍາສະເໜີປະເດັນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສສຊ ທ່ານຍິງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນໂພສນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສັງລວມການນໍາສະເໜີຂອງ ບາງ ສສຊ ທ່ານຍິງກ່ຽວກັບປະເດັນເລື່ອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນລັດຖະບານ.

ການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິ ທຳ ສຳລັບພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ໄລຍະຜ່ານມາກໍຄືປັດຈຸບັນຢູ່ຮາກຖານປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳທັງໆທີ່ລັດເຮົາມີຂະບວນການຍຸຕິທຳເພື່ອປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງໄວ້ແລ້ວແຕ່ປະຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ຖືກລະເມີດສິດ, ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

Authorities plough through 438 project assessments in search of land tax

The assessment focused on seven scenarios, namely so-called ghost projects, cancelled projects, expired projects, implementing projects, those without land leases and concessions from the government, conflicted projects, and projects transferred from state ownership to private use.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ