Home Blog Stories ການບວດປ່າ: ວິຖີທາງໃນການຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ທໍາມະຊາດ

ການບວດປ່າ: ວິຖີທາງໃນການຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ທໍາມະຊາດ

Date

Category

ການບວດປ່າ ຫຼື ບວດຕົ້ນໄມ້ ແມ່ນ ມີການປະຕິບັດກັນມາຊ້ານານ ເພື່ອເປັນຍັບຢັ້ງການລັກລອບການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ. ຫາກຕົ້ນໄມ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການບວດແລ້ວ ຊາວບ້ານກໍ່ຈະບໍ່ຕັດຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ ເພື່ອເຊື່ອວ່າ ການບວດຕົ້ນໄມ້ ກໍ່ຄື ກັນກັບ ຄົນທີ່ບວດ, ສະນັ້ນຊາວບ້ານຈະນັບຖື ແລະ ບູຊາຕົ້ນໄມ້ທີ່ບວດແລ້ວ ເພາະ ເຊື່ອວ່າ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຜ່ານການບວດ ຈະຄຸ້ມຄອງຮັກສາຕົ້ນໄມ້ຕ່າໆໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງນັ້ນໆ ເຊິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ນໍ້າບໍ່ບົກແຫ້ງ, ຝົນຕົກຕາມລະດູການ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການຍັບຢັ້ງການທໍາລາຍທໍາມະຊາດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຮັກສາປ່າໄມ້ ທີ່ເປັນຕົ້ນນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເປັນການສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນການດູແລຮັກສາສະພາບທໍາມະຊາດ.

ການບວດປ່າມີການປະຕິຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນປະເທດໄທ, ກໍາປູເຈຍ, ບາງພື້ນທີ່ໃນປະເທດລາວ, ມຽນມາ ແລະ ປະເທດສີລັງກາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອ້າງອີງຈາກ: https://bit.ly/2FKd6zo

Recent posts

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ສຳລັບ ຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ ໃນລາວ ມີຫຼາຍປານໃດ?

ໃນປະເທດລາວ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ພາຍໃນ ແລ້ວທັງໝົດ 14 ແຫ່ງ, ກວມເອົາເນື້ອຂະໜາດກວ້າງທັງໝົດ ເຖິງ 29,238.69 ເຮັກຕາ ແລະ ນັກລົງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ຂ່າວເດັນປະຈໍາວັນທີ 19 – 23 ສິິງຫາ 2019: ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ອ່ານຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 19 - 23 ສິິງຫາ 2019.

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໂດຍຕິດພັນກັບນິຕິກໍາ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ
loລາວ
en_USEnglish loລາວ