Calendar

ມ.ຖ.
25
ອັງຄານ
2019
Webinar Report: Land in Post-Conflict Settings
ມ.ຖ. 25 @ 2:00 PM – 3:00 PM

Webinar Report: Land in Post-Conflict Settings

Post-war societies not only have to deal with continuing unpeaceful relations but also land-related conflict legacies, farmland and forest degradation, heavily exploited natural resources, land mines, a destroyed infrastructure, as well as returning refugees and ex-combatants. In the aftermath of war, access to and control of land often remains a sensitive issue which may precipitate tensions and lead to a renewed destabilization of volatile post-conflict situations.

The webinar on land in post-conflict settings took place on 25 June, 2019.  It addressed issues of displacement, international principles to mitigate post-war land restitution, land legacies and tenure reforms, repercussions of commercial land deals and infrastructure projects, as well as interlinkages to conflict transformation.

The webinar was co-organized by  GIZ – German Cooperation, the Land Portal Foundation, McGill University and the United Nations Environment Program (UNEP).

See original post at Land Portal:  https://landportal.org/library/resources/webinar-report-land-post-conflict-settings

​ກ.ກ.
1
ຈັນ
2019
ຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໂດຍ ໂຄງການ ໄລຟ໌
​ກ.ກ. 1 – ​ກ.ກ. 6 all-day
ປະຕິທິນກົດໝາຍເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ກໍລະກົດ 2019, ໂຄງການ ໄລຟ໌ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ LWF ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງການ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.

ກອງປະຊຸມແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ ສອງສ່ວນຄື:

  • ແຕ່ວັນທີ 1-4 ກໍລະກົດແມ່ນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການ LWF ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງການ ເຊິ່ງເນື້ອຫາການຝຶກອົບຮົມມີ:
  • ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
  • ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
  • ສາທິດຕົວຈິງ ແລະ ວາງແຜນລົງບ້ານ
  • ໃນວັນທີ 5 ແມ່ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ ເພື່ອລົງສາທິດການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ:

​ກ.ກ.
9
ອັງຄານ
2019
ກອງປະຊຸມພັດທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ຄັ້ງທີ 2
​ກ.ກ. 9 – ​ກ.ກ. 12 all-day

ແຕ່ວັນທີ 9 – 12 ກໍລະກົດ 2019 ທາງກອງເລຂາ ແລະ ສະມາຊິກ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອພັດທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ຢູ່ໃນແຂວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນ ໂດຍສືບເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈັດຂື້ນກ່ອນໜ້າໜີ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງບັນດສະມາຊິກ ແລະ ກອງເລຂາ ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດ ເຖິງ ປັດຈຸບັັນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງຈັດຂື້ນ ເພື່ອ:

  • ປຶກສາຫາລື ທົບທວນຄືນຮ່າງເນື້ອໃນກົດໝາຍນິຕິກໍາໃນປະຕິທິນທັງໝົດຄືນໄໝ່ ແລະ
  • ການສະເກັດຮູບພາບ ປະຕິທິນກົດໝາຍ ແລະ ທົບທວນຄືນຄົ້ນຄິດມະໂນພາບການສະເກັດຮູລພາບປະກອບໃສ່ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທັງໝັດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ນັກແຕ້ມເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການສະເກັດຮູບພາບ ພ້ອມທັງສະເກັດຮູບພາບແບບຫຍາບໆທັງໝົດຂອງແຕ່ລະຫົວຂໍ້
  • ປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ຕົວຢ່າງຮູບແບບ ຂອງປະຕິທິນ ປີ 2020 ທີ່ນັກອອກແບບເຮັດຮ່າງສົ່ງມາໃຫ້ ແລະ ຄັດເລືອກຮູບແບບຂອງປະຕິທິນ 2020 ເພຶ່ອໃຫ້ນັກອອກແບບໄປປັບປຸງຕໍ
  • ນັກແຕ້ມນໍາສະເໜີຜ່ານຮູບພາບທີ່ສະເກັດຫຍາບໆ ຕໍ່ທີມງານທັງໝົດເພື່ອກວດກາຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເພຶ່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ແກ່ນັກແຕ້ມວ່າກົງກັບຈຸດປະສົງທີ່ທີມງານຕ້ອງການ ເພຶ່ອຈະນໍາໄປພັດທະນາຕໍ່ ໃຫ້ເປັນຮູບພາບທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຂື້ນ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບປັບຈຸບັນໄດ້ທີ່: