Calendar

​ກ.ກ.
1
ຈັນ
2019
ຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໂດຍ ໂຄງການ ໄລຟ໌
​ກ.ກ. 1 – ​ກ.ກ. 6 all-day
ປະຕິທິນກົດໝາຍເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-6 ກໍລະກົດ 2019, ໂຄງການ ໄລຟ໌ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະການເປັນຄູຝຶກ ເພື່ອເຜືອແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກທາງດ້ານທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ LWF ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງການ ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ.

ກອງປະຊຸມແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ ສອງສ່ວນຄື:

  • ແຕ່ວັນທີ 1-4 ກໍລະກົດແມ່ນຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການ LWF ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດຂອງອົງການ ເຊິ່ງເນື້ອຫາການຝຶກອົບຮົມມີ:
  • ທັກສະໃນການເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
  • ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບທີ່ດິນ
  • ສາທິດຕົວຈິງ ແລະ ວາງແຜນລົງບ້ານ
  • ໃນວັນທີ 5 ແມ່ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ ເພື່ອລົງສາທິດການຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ: