Calendar

​ກ.ກ.
9
ອັງຄານ
2019
ກອງປະຊຸມພັດທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ຄັ້ງທີ 2
​ກ.ກ. 9 – ​ກ.ກ. 12 all-day

ແຕ່ວັນທີ 9 – 12 ກໍລະກົດ 2019 ທາງກອງເລຂາ ແລະ ສະມາຊິກ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ເພື່ອພັດທະນາປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2020 ຢູ່ໃນແຂວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນ ໂດຍສືບເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈັດຂື້ນກ່ອນໜ້າໜີ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງບັນດສະມາຊິກ ແລະ ກອງເລຂາ ນັບຕັ້ງແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທໍາອິດ ເຖິງ ປັດຈຸບັັນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງຈັດຂື້ນ ເພື່ອ:

  • ປຶກສາຫາລື ທົບທວນຄືນຮ່າງເນື້ອໃນກົດໝາຍນິຕິກໍາໃນປະຕິທິນທັງໝົດຄືນໄໝ່ ແລະ
  • ການສະເກັດຮູບພາບ ປະຕິທິນກົດໝາຍ ແລະ ທົບທວນຄືນຄົ້ນຄິດມະໂນພາບການສະເກັດຮູລພາບປະກອບໃສ່ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທັງໝັດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ນັກແຕ້ມເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນການສະເກັດຮູບພາບ ພ້ອມທັງສະເກັດຮູບພາບແບບຫຍາບໆທັງໝົດຂອງແຕ່ລະຫົວຂໍ້
  • ປະກອບຄໍາເຫັນ ໃສ່ຕົວຢ່າງຮູບແບບ ຂອງປະຕິທິນ ປີ 2020 ທີ່ນັກອອກແບບເຮັດຮ່າງສົ່ງມາໃຫ້ ແລະ ຄັດເລືອກຮູບແບບຂອງປະຕິທິນ 2020 ເພຶ່ອໃຫ້ນັກອອກແບບໄປປັບປຸງຕໍ
  • ນັກແຕ້ມນໍາສະເໜີຜ່ານຮູບພາບທີ່ສະເກັດຫຍາບໆ ຕໍ່ທີມງານທັງໝົດເພື່ອກວດກາຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເພຶ່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃຫ້ແກ່ນັກແຕ້ມວ່າກົງກັບຈຸດປະສົງທີ່ທີມງານຕ້ອງການ ເພຶ່ອຈະນໍາໄປພັດທະນາຕໍ່ ໃຫ້ເປັນຮູບພາບທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນຂື້ນ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບປັບຈຸບັນໄດ້ທີ່: