Calendar

ກ.ຍ.
10
ອັງຄານ
2019
ກອງປະຊຸມນໍາສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນງານສຶກສາກ່ຽວກັບ ສິດທິທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ
ກ.ຍ. 10 @ 8:00 AM – 4:30 PM
ແມ່ຍິງ ທ່ານໜຶ່ງ ຢູ່ ເມືອງນາໝໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກຳລັງເກັບໜາກແໜ່ງທີ່ຕາກແຫ້ງ. ພາບໂດຍ LIWG

ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ ‘ນໍາສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນງານສຶກສາກ່ຽວກັບ ສິດທິທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ’ ຂື້ນໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ແຕ່ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ –​ 16:30 ແລງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ.

ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ:

 1. ແນະນໍາທີມງານສຶກສາ ແລະ ກອບໜ້າວຽກ ແລະ ເຄື່ອງມື ທີ່ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາ
 2. ຄົ້ນຄ້ວາເປັນກຸ່ມ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຖາມລຸ່ມນີ້:
  – ມີກິດຈະກໍາ ຫຼື ງານສຶກສາອັນໃດແດ່ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກ LIWG ໄດ້ດໍາເນີນແດ່ແລ້ວ ທີ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມເທົ່າທຽມບົດບາດແມ່ຍິງ, ສິດທິທາງຊັບສິນປັນຍາຂອງແມ່ຍິງ, ສິດທິທີ່ດິນ, ວຽກງານດ້ານການຈັດສັນທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP)
  – ທາງສະມາຊິດໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼື ໃຫ້ການສະໜັບສະນູນຄືແນວໃດແດ່ຕໍ່ກັບແມ່ຍິງໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ?
  – ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບ ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ເປັນອຸປະສັກ ຕໍ່ກັບ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ
  – ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກທາງດ້ານ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບສິດທິແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງສິດທິທີ່ດິນ
  – ທ່ານຄິດວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນບໍທີ່ຈະມີຊື່ຂອງແມ່ຍິງ (ຜູ້ເປັນເມຍ) ລົງໃນໃບຕາດິນ? ຍ້ອນຫຍັງ?

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫາອີເມລ: info@laolandinfo.org