Calendar

ສ.ຫ.
29
ພະຫັດ
2019
ງານແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ສ.ຫ. 29 – ສ.ຫ. 31 all-day

ຫ້ອງການ Green Community Alliance (GCA) ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ ງານແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ສິງຫາ 2019, ໃນຫ້ອງປຊຸມໃຫຍ່ ຂອງວິທະຍາໄລ ການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານນີ້ແມ່ນ:  
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2019 ໂດຍກອງເລຂາ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ
 • ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະໃນ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້
 • ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ ‘ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີ’ຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ວຽກງານຜັກດັນການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີຂື້ນ
 • ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຂອງ FLEGT VPA  ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຂອງປະເທດລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ
 • ແມ່ນຫຍັງຄື ໂອກາດໃນການຜັນດັນການປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທາງອີເມລນີ້: gca.laos@gmail.com

ກ.ຍ.
10
ອັງຄານ
2019
ກອງປະຊຸມນໍາສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນງານສຶກສາກ່ຽວກັບ ສິດທິທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ
ກ.ຍ. 10 @ 8:00 AM – 4:30 PM
ແມ່ຍິງ ທ່ານໜຶ່ງ ຢູ່ ເມືອງນາໝໍ້, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ກຳລັງເກັບໜາກແໜ່ງທີ່ຕາກແຫ້ງ. ພາບໂດຍ LIWG

ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ ‘ນໍາສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນງານສຶກສາກ່ຽວກັບ ສິດທິທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ’ ຂື້ນໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019 ແຕ່ເວລາ 8:00 ເຊົ້າ –​ 16:30 ແລງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ.

ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ:

 1. ແນະນໍາທີມງານສຶກສາ ແລະ ກອບໜ້າວຽກ ແລະ ເຄື່ອງມື ທີ່ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາ
 2. ຄົ້ນຄ້ວາເປັນກຸ່ມ ໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຖາມລຸ່ມນີ້:
  – ມີກິດຈະກໍາ ຫຼື ງານສຶກສາອັນໃດແດ່ ທີ່ບັນດາສະມາຊິກ LIWG ໄດ້ດໍາເນີນແດ່ແລ້ວ ທີ່ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມເທົ່າທຽມບົດບາດແມ່ຍິງ, ສິດທິທາງຊັບສິນປັນຍາຂອງແມ່ຍິງ, ສິດທິທີ່ດິນ, ວຽກງານດ້ານການຈັດສັນທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP)
  – ທາງສະມາຊິດໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼື ໃຫ້ການສະໜັບສະນູນຄືແນວໃດແດ່ຕໍ່ກັບແມ່ຍິງໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ?
  – ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບ ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ເປັນອຸປະສັກ ຕໍ່ກັບ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງ
  – ຜົນຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກທາງດ້ານ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບສິດທິແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງສິດທິທີ່ດິນ
  – ທ່ານຄິດວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນບໍທີ່ຈະມີຊື່ຂອງແມ່ຍິງ (ຜູ້ເປັນເມຍ) ລົງໃນໃບຕາດິນ? ຍ້ອນຫຍັງ?

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫາອີເມລ: info@laolandinfo.org

ກ.ຍ.
12
ພະຫັດ
2019
a Webinar: The role of indigenous communities in reducing climate change through sustainable land use practices
ກ.ຍ. 12 @ 9:00 PM – 10:30 PM

The Land Portal FoundationLandesa and the Columbia Centre on Sustainable Investment will co-host an interactive webinar on the role of indigenous communities in reducing climate change through sustainable land use practices. The webinar will feature an interactive discussion among expert panelists led by a facilitator, which will be followed by a question and answer session with webinar participants.

This webinar will explore the following questions:

 • How do indigenous peoples’ traditional land use practices help to combat climate change?
 • What threats to these practices exist, and what strategies can indigenous and local communities and their allies pursue to protect them?
 • How are indigenous and local communities adapting to climate change? Are there any strategies and land governance practices that we can learn from and seek to replicate?
 • What underlying land governance practices increase the ability of indigenous communities to face climate change?

Moderator: Sam Burke, Legal Researcher, Columbia Centre on Sustainable Investment

Panelists:

 • Dr. Kanyinke Sena, Director, Indigenous People’s Major Group
 • Margarita Astralaga, Director, IFAD Climate Division
 • Janene Yazzi, Co-Founder and CEO, Sixth World Solutions

Register for the webinar: https://register.gotowebinar.com/register/8321234142180496396

*See the original post on Land portal: http://bit.ly/2KZ4N2o