Calendar

​ພ.ຈ.
28
ພະຫັດ
2019
ກອງປະຊຸມ “ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້” ຫຼື “Community of Practice Meeting (CoP)” ຂອງໂຄງການ LIFE @ Vientiane Capital, Laos
​ພ.ຈ. 28 @ 8:30 AM – 4:30 PM

 

  • ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ: ເພື່ອເປັນ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກການເຮັດວຽກກັບໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ (LIFE)  ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຄິດ ເພື່ອປັບປຸງ  ໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການ LIFE ໃນປີ 2019-2021, ທາງໂຄງການ LIFE ຈະມີການຈັດກອງປະຊຸມ “ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້” (CoP) ຂື້ນ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ LIFE
  • ເວລາການຈັດກອງປະຊຸມ: ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂື້ນ ແຕ່ເວລາ 8:30 – 16:30 ຂອງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019
  • ສະຖານທີ່ຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
  • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ: ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ LIFE

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: 

ໂທ: 021 312 519

ອີເມລ: somphane@villagefocus.org