Home Forestry ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດທິການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ໃນລາວ

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດທິການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ໃນລາວ

Date

Category

ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບຈາກ ໂດຍ MRLG

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮູ້ສິດການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ຕາມແຜນງານ ການຮັບຮູ້ສິດທິການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ (Laos Customary Tenure Recognition workstream) ຂອງອົງການ MRLG ໄດ້ຈັດຂື້ນ ທີ່ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-12 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄິດລະໄຊ ກົກມິລາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງໂຄງການໃນໄລຍະທົດລອງ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮູ້ສິດການຄອບຄອງທີ່ດິນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າ 3 ປະເພດ.  

ພາບໂດຍ ທ່ານເລໂນນ, ຄູຝຶກຈາກໂຄງການ LIFE

ໂຄງການໃນໄລຍະທົດລອງ ແມ່ນກໍາລັງປະຕິບັດງານໃນ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊິ່ງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນຄື ການຈັດແບ່ງທີ່ດິນ ແລະ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການຈັດທໍາແຜນທີ່ດິນ ໃນ 17 ບ້ານ ທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າ 3 ປະເພດຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງການ ແລະ ປ່າຜະລິດ.

ພາບໂດຍ ທ່ານເລໂນນ, ຄູຝຶກຈາກໂຄງການ LIFE

ສະເພາະຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຂອງໂຄງການ ແກ່ຊຸມຊົນ.

ພາບໂດຍ ທ່ານເລໂນນ, ຄູຝຶກຈາກໂຄງການ LIFE

ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 15 ທ່ານທີ່ມາຈາກຫຼາຍໜ່ວຍງານຈາກພາກລັດເຂົ້າຮ່ວໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເຊັ່ນ ມາຈາກກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ), ກົມປ່າໄມ້ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ (ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້), ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ.

ພາບໂດຍ ທ່ານເລໂນນ, ຄູຝຶກຈາກໂຄງການ LIFE

ສໍາລັບທີມມງານຄູຝຶກຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ຈາກທີມງານໄລຟ໌ (LIFE) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU).


ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ໂພສກ່ອນໜ້ານີ້ໃນເວັບໄຊ້ Mekong Regional Land Governance

Recent posts

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດທິການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ໃນລາວ

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຂອງໂຄງການ ແກ່ຊຸມຊົນ

ປື້ມເລື່ອງ: ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ

ປື້ມເລື່ອງ "ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ" ແມ່ນປື້ມໂຮມເລື່ອງສັ້ນທີ່ຂຽນຂື້ນໂດຍນັກຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເປັນກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ດິນຂອງຟ້າ: ໂຮມເລື່ອງສັັ້ນກ່ຽວກັບ ດິນ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້

ດິນ ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທໍາມະຊາດສັນສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບມະນຸດ. ຖ້າຂາດສິ່ງເຫຼົານີ້ ມະນຸດກໍ່ບໍ່ມີອາຫານຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020: ການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

ການມີກໍາມະສິດທາງດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ພ້ອມທັງຍັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ວຍ.

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ

ຈຸດປະສົງຂອງການອອກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງການພັດທະນາສີຂຽວຂອງລັດຖະບານ
loລາວ
en_USEnglish loລາວ