ບົດນຳສະເໜີ

LIWG workshop on Investment in the Mekong Region, on 14 March 2017:

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການລົງທຶນໃນລາວ, ປີ 2017 ໂດຍ ກຜທ
Investment Environment in Lao PDR in 2017, by APD/MPI

ກົດລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບທີ່ຈໍາເປັນ:
ບົດຮຽນຈາກຂະແໜງການປູກຢາງພາລາໃນທາງພາກເໜືອຂອງລາວ, ປີ 2017
ໂດຍ ທ່ານ Michael Dwyer ແລະ ທ່ານ ທຸມທອນ ວົງວິສຸກ
The Regulatory Imperative: Lessons from the Northern Lao Rubber Sector, by
Michael Dwyer and Thoumthone Vongvisouk

ການລົງທຶນສໍາປະທານທີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່:
ບົດຮຽນຈາກທຸລະກິດກະສິກໍາຂອງນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ
ໃນປະເທດລາວ ປີ 2017, ໂດຍ ດຣ Dr. Pam Quang Tu, Oxfam ຫວຽດນາມ
Large-scale investment on land: lessons learnt from Vietnamese Investment on
Agriculture in Laos , by Dr. Pam Quang Tu – Oxfam in Vietnam

loລາວ