Home Forestry ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ມີນາ – ເມສາ 2020: ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ມີນາ – ເມສາ 2020: ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ

Date

Category

ໂດຍ:  ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ໃນໄລນຍະຜ່ານມາ ເລື່ອງການລັກລອບການຕັດຕົ້ນໄມ້ ຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລາວ. ຫຼັງຈາກ ທີ່ນາ ຍົກລັດຖະມົນຕື ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 15/ ນຍ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າ ກິດຈະກໍາ ການຕັດໄໃ້ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າໃດກໍ່ຕາມ ຍັງມີຫຼາຍພື້ນທີ່ຍັງມີ ການຝືນຄໍາສັ່ງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ມີການເຮັດວຽກຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ໃສ່ມາດຕະການ ແກ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ.

ນອກຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ ກຳລັງທີ່ສຳຄັນອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ໃນການສະກັດກັ້ນການ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດລາວ.

ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການສື່ສານຂໍ້ມູນ – ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດຂອງບ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບເດືອນ ມີນາ-ເມສາ 2020 ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຫົວຂໍ້ “ພາລະບົດບາດຂອງໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ”

ການນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ນີ້ໃນປະຕິທິນກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ອີງໃສ່  ດຳລັດວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ, ເລກທີ 134/ລບ, ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2015.

ໃນ ມາດຕາ 25 ການນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ ໄດ້ລະບຸວ່າ ລັດອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ ສະເພາະເຂດທີ່ໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຕໍ່ປ່າໄມ້, ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ.

ມາດຕາ 30. ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນລະບຸ ກ່ຽວກັບ ພັນທະ ຂອງຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ປ່າສະຫງວນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ແລະ ໃນ ມາດຕາ 39. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານ ແມ່ນແນະນໍາກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ບ້ານ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ.

ຮູບພາບປະຕິທິນກົດໝາຍໜ້າທໍາອິດປະຈໍາເດືອນ ມີນາ – ເມສາ 2020 /LIWG

ເອກະສານອ້າງອີງ ‘ດຳລັດວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ’, ເລກທີ 134/ລບ, ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2015’: https://bit.ly/2J4lfxM  

Recent posts

ຈົດໝາຍຂ່າວ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ປະຈໍາເດືອນ ເມສາ – ມິຖຸນາ 2020

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກອງເລຂາ, ເຄືອຂ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມ ໃນຊ່ວງເດືອນ ເມສາ - ມິຖຸນາ 2020.​

ການຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2020

າກຫຼາຍເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະເທດເຮົາໃນປີທີ່ຜ່ານໆ ເຫັນວ່າ ໄພພິບັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ສໍາລັບປະເທດເຮົາອີກຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂື້ນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ໃນປະເທດເຮົາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດທິການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ໃນລາວ

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຂອງໂຄງການ ແກ່ຊຸມຊົນ

ປື້ມເລື່ອງ: ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ

ປື້ມເລື່ອງ "ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ" ແມ່ນປື້ມໂຮມເລື່ອງສັ້ນທີ່ຂຽນຂື້ນໂດຍນັກຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເປັນກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ດິນຂອງຟ້າ: ໂຮມເລື່ອງສັັ້ນກ່ຽວກັບ ດິນ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້

ດິນ ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທໍາມະຊາດສັນສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບມະນຸດ. ຖ້າຂາດສິ່ງເຫຼົານີ້ ມະນຸດກໍ່ບໍ່ມີອາຫານຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ