Home Gender and ethnicity ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020: ການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020: ການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

Date

Category

ໂດຍ:  ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ໃນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ສິດທິດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນຍັງຖືກຈໍາກັດ ໂດຍມາດຕະຖານທາງສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ນິຕິກໍາ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໂອກາດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນບັນດາປະເທດທີ່ແມ່ຍິງທີ່ເປັນຊາວກະສິກອນກວມເອົາຫຼາຍເປີເຊັນ ຫຼື ເຮັດວຽກດ້ານກະສິກໍາຫຼາຍກວ່າ 75% ແຕ່ສິດທິພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຜະລິດ ເພື່ອລ້ຽງດູຄອບຄົວພັດຖືກຈໍາກັດ.  

ສະນັ້ນ ການມີກໍາມະສິດທາງດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ພ້ອມທັງຍັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ວຍ. ຫາກປາສະຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະທີ່ດິນ ແມ່ຍິງກໍ່ຈະຂໍ້ຈໍາກັດໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອປະກອບກັບການຕັດສິນໃຈ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີທີ່ເພິ່ງ ໃນກໍລະນີທີ່ວິກິດການຫາກເກີດຂື້ນ.

ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການສື່ສານຂໍ້ມູນ -ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ກໍ່ຄືການຮັບປະກັນສິດທິຂອງແມ່ຍິງຕໍ່ກັບທີ່ດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນໍາສະເໜີ ປະເດັນດັ່ງກ່າວໃນປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020  ໃນຫົວຂໍ້ “ການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ”.

ການນໍາສະເໜີຫົວຂໍ້ນີ້ໃນປະຕິທິນກົດໝາຍ ແມ່ນ ອີງໃສ່  ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ, ເລກທີ 6036/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2014.

ໃນຫຼັກການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ (ຂໍ້ 1.4) ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບ ການຮັບະກັນສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ຄອບຄອງທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະ ການຮັບປະກັນສິດທິສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນການໃຊ້ດິນຕາມປະເພນີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ; ພ້ອມທັງການຮັບປະກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນຢ່າງລວມສຸນ ແລະ ເປັນເອະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍ.

ໃນ ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ, ເລກທີ 6036/ກຊສ ຍັງໄດ້ລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ແບບເປັນລະບົບ (ຂໍ້ 2.1), ການແຈ້ງໃຫ້ມວນຊົນຮັບຊາບ (ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ), ການປະຊາສໍາພັນລວມໝົດບ້ານ, ການປະຊາສໍາພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການວັດແທກ ແລະ ສອບຖາມສິດ, ການກວດກາ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກາດແຈ້ງການຫາຜູ້ຂັດຄ້ານ ເພື່ອເປັນຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາໃນການຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ.

ເນື່ອງຈາກໄລຍະຜ່ານມາ ມີບັນຫາທີ່ດິນຊໍ້າຊ້ອນກັນເກີດຂື້ນໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ ແລະ ຫຼາຍກໍລະນີ ໃນປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020 ນີ້ ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫານີ້ເກີດຂື້ນໃນບໍລິເວນວົງກ້ວາງ.


ເອກະສານອ້າງອີງ ‘ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ, ເລກທີ 6036/ກຊສ, ລົງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2014’: https://bit.ly/2LOazVf

Recent posts

ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດທິຕໍ່ທີ່ດິນ: ການປ່ຽນແປງຂອງຊົນນະ ບົດ ແລະ ຄວາມໄຝ່ຝັນ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ແມ່ຍິງສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ບ້ານທີ່ສືບທອດເຄືອຍາດຜ່ານທາງແມ່ຍິງໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບມູນມໍລະດົກດິນນາທີ່ເປັນດິນສ່ວນບຸກຄົນ ສືບທອດຈາກແມ່ ແລະ ບ້ານ ທີ່ສືບທອດເຄືອຍາດຜ່ານທາງຜູ້ຊາຍ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້່ດິນຊຸມຊົນສຳ ລັບການດຳລົງຊີວິດ.

ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020: ວັນອາຫານໂລກ World Food Day 2020

ເພື່ອຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະບວນການຜະລິດອາຫານ ເພື່ອຄວາມສົມບູນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອຮັກສາແຫຼ່ງອາຫານໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ການຢັ້ງຢືນໃບຕາດິນເສຍຫາຍ: ຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອໃບຕາດິນເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ?

ໃນກໍລະນີຫາກໃບຕາດິນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໃບຕາດິນນັ້ນ ສາມາດຂໍອອກສໍາເນົາໃບຕາດິນ ເພື່ອອອກໃບຕາດິນຄືນໃໝ່ໄດ້ ເພື່ອທົດແທນໃບທີ່ຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ

ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ – ຕຸລາ 2020

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີສິ່ງຢັ້ງຢືນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ບໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນຈິງ

Govt partners with hi-tech company in land surveys

Through this cooperation framework, modern technical systems will be used for land surveys and mapping to streamline land registration and issuing of land title deeds.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ