Home Resource Legal Calendar ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ - ມິຖຸນາ 2019: ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2019: ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

Date

Category

ວັນທີໂພສ: ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ  2019

ໂດຍ:  ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະ ຕິດພັນກັບການຄ້າທີ່ເປັນທໍາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ.

ໃນ ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2019  ແມ່ນນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງປະ ຊາຊົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ ໂດຍສາມາດເຈລະຈາຕໍ່ລອງເຖິງສິ່ງທີ່ຕົນຈະໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນ ທຳ ໂດຍປາສະຈາກການບັງຄັບນາບຂູ່ໃດໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ, ນອກນັ້ນຍັງ ໝາຍເຖິງ ນັກລົງທຶນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການບຳບັດນ້ຳເສຍ ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໄກ້ຄຽງ.

ໃນນັ້ນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ 3 ມາດຕາຄື: 72, 73 ແລະ 74 ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ຄື:  

  • ມາດຕາ 72: ພັນທະຕໍ່ລັດ (ພັນທະຕໍ່ລັດຂອງຜູ້ລົງທຶນ)
  • ມາດຕາ 73: ພັນທະດ້ານສັງຄົມ (ພັນທະດ້ານສັງຄົມຂອງຜູ້ລົງທຶນ)
  • ມາດຕາ 74: ພັນທະດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຜູ້ລົງທຶນ)

ສາມາດເບິ່ງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປີ 2016  ທີ່ລີ້ງນີ້: http://bit.ly/2FAgevp

Recent posts

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ສຳລັບ ຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ ໃນລາວ ມີຫຼາຍປານໃດ?

ໃນປະເທດລາວ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ພາຍໃນ ແລ້ວທັງໝົດ 14 ແຫ່ງ, ກວມເອົາເນື້ອຂະໜາດກວ້າງທັງໝົດ ເຖິງ 29,238.69 ເຮັກຕາ ແລະ ນັກລົງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ຂ່າວເດັນປະຈໍາວັນທີ 19 – 23 ສິິງຫາ 2019: ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ອ່ານຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 19 - 23 ສິິງຫາ 2019.

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໂດຍຕິດພັນກັບນິຕິກໍາ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ
loລາວ
en_USEnglish loລາວ