Home Resource ປະຕິທິນກົົດໝາຍກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ - ມິຖຸນາ 2019: ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2019: ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

Date

Category

ວັນທີໂພສ: ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ  2019

ໂດຍ:  ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະ ຕິດພັນກັບການຄ້າທີ່ເປັນທໍາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ.

ໃນ ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2019  ແມ່ນນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງປະ ຊາຊົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ ໂດຍສາມາດເຈລະຈາຕໍ່ລອງເຖິງສິ່ງທີ່ຕົນຈະໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນ ທຳ ໂດຍປາສະຈາກການບັງຄັບນາບຂູ່ໃດໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ, ນອກນັ້ນຍັງ ໝາຍເຖິງ ນັກລົງທຶນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການບຳບັດນ້ຳເສຍ ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໄກ້ຄຽງ.

ໃນນັ້ນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ 3 ມາດຕາຄື: 72, 73 ແລະ 74 ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ຄື:  

  • ມາດຕາ 72: ພັນທະຕໍ່ລັດ (ພັນທະຕໍ່ລັດຂອງຜູ້ລົງທຶນ)
  • ມາດຕາ 73: ພັນທະດ້ານສັງຄົມ (ພັນທະດ້ານສັງຄົມຂອງຜູ້ລົງທຶນ)
  • ມາດຕາ 74: ພັນທະດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຜູ້ລົງທຶນ)

ສາມາດເບິ່ງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປີ 2016  ທີ່ລີ້ງນີ້: http://bit.ly/2FAgevp

Recent posts

ຈົດໝາຍຂ່າວ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ປະຈໍາເດືອນ ເມສາ – ມິຖຸນາ 2020

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກອງເລຂາ, ເຄືອຂ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມ ໃນຊ່ວງເດືອນ ເມສາ - ມິຖຸນາ 2020.​

ການຮັບມືກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2020

າກຫຼາຍເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະເທດເຮົາໃນປີທີ່ຜ່ານໆ ເຫັນວ່າ ໄພພິບັດນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ສໍາລັບປະເທດເຮົາອີກຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂື້ນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ໃນປະເທດເຮົາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດທິການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ໃນລາວ

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຂອງໂຄງການ ແກ່ຊຸມຊົນ

ປື້ມເລື່ອງ: ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ

ປື້ມເລື່ອງ "ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ" ແມ່ນປື້ມໂຮມເລື່ອງສັ້ນທີ່ຂຽນຂື້ນໂດຍນັກຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເປັນກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ດິນຂອງຟ້າ: ໂຮມເລື່ອງສັັ້ນກ່ຽວກັບ ດິນ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້

ດິນ ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທໍາມະຊາດສັນສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບມະນຸດ. ຖ້າຂາດສິ່ງເຫຼົານີ້ ມະນຸດກໍ່ບໍ່ມີອາຫານຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ