Home Resource Legal Calendar ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ - ມິຖຸນາ 2019: ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2019: ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

Date

Category

ວັນທີໂພສ: ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ  2019

ໂດຍ:  ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ການລົງທຶນແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະ ຕິດພັນກັບການຄ້າທີ່ເປັນທໍາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ.

ໃນ ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2019  ແມ່ນນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກລົງທຶນ ທີ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງປະ ຊາຊົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການ ໂດຍສາມາດເຈລະຈາຕໍ່ລອງເຖິງສິ່ງທີ່ຕົນຈະໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນ ທຳ ໂດຍປາສະຈາກການບັງຄັບນາບຂູ່ໃດໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ, ນອກນັ້ນຍັງ ໝາຍເຖິງ ນັກລົງທຶນມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການບຳບັດນ້ຳເສຍ ໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໄກ້ຄຽງ.

ໃນນັ້ນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ 3 ມາດຕາຄື: 72, 73 ແລະ 74 ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ຄື:  

  • ມາດຕາ 72: ພັນທະຕໍ່ລັດ (ພັນທະຕໍ່ລັດຂອງຜູ້ລົງທຶນ)
  • ມາດຕາ 73: ພັນທະດ້ານສັງຄົມ (ພັນທະດ້ານສັງຄົມຂອງຜູ້ລົງທຶນ)
  • ມາດຕາ 74: ພັນທະດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຜູ້ລົງທຶນ)

ສາມາດເບິ່ງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປີ 2016  ທີ່ລີ້ງນີ້: http://bit.ly/2FAgevp

Recent posts

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃນ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ກະສິກໍາ; ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ນັກລົງທຶນຈີນຈະລົງທຶນ 3 ໂຄງການໃຫຍ່ໃນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຂະແໜງການ: ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ດ້ານບໍ່ແຮ່; ໂຄງການດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ; ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະໜາມກ໊ອຟ

Lao National Assembly voices concerns over loss of state lands

National Assembly members supported the amendment of the land law but expressed concerns about the continuing loss of state lands and conversion of agricultural land into other classifications.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກໍລະກົດ – ສິງຫາ 2019: ການເຮັດສັນຍາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ສັນຍາ ແມ່ນການຕົກລົງລະຫວ່າງຄູ່ສັນຍາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດສິດ ແລະ ພັນທະທາງແພ່ງ ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນແປງ ຫຼື ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແນກທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງເກີດຂື້ນ.

ລັດຖະບານລາວເຕືອນ ຈະຖອນຄືນໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການພັດທະນາ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະຖອນຄືນໃບອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ຫາກໂຄງການສໍາປະທານທີ່ດິນ ບໍ່ມີການພັດທະນາ ຫຼື ດໍາເນີນການໃດໆ.

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ 6

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແມ່ນ ສະບັບທີ 6 ຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ປະຈໍາໄຕມາດ ເດືອນ ມັງກອນ - ມີນາ 2019.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ