Home Biodiversity and nature conservation ດິນຂອງຟ້າ: ໂຮມເລື່ອງສັັ້ນກ່ຽວກັບ ດິນ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້

ດິນຂອງຟ້າ: ໂຮມເລື່ອງສັັ້ນກ່ຽວກັບ ດິນ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້

Date

Category

ປື້ມເລື່ອງ ໂດຍ ສະມາຄົມນາໆຊາດເພື່ອມະນຸດ (GAPE)

ດິນ ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທໍາມະຊາດສັນສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບມະນຸດ. ຖ້າຂາດສິ່ງເຫຼົານີ້ ມະນຸດກໍ່ບໍ່ມີອາຫານຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້. ປະຊາຊົນຢູ່ຊົນນະບົດ ມີຊີວິດທີ່ຜູກພັນກັບທໍາມະຊາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຖ້າຂາດດິນ ຂາດນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ແລ້ວ ລົມຫາຍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຂາດສະບັ້ນລົງຢ່າງແນ່ນອນ. ຄົນເຮົາເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອກທີ່ຈະທໍາຄວາມດີໄດ້. ເຂົາເຈົ້າຄືກະດູກສັນຫຼັງທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະເທດຊາດ ເປັນຜູ້ທີ່ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດດ້ວຍການຜະລິດອາຫານ ເພື່ອປ້ອນໃຫ້ຊຸມຊົນຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.

ມາເຖິງປັດຈຸບັນເຫັນວ່າສະພາບທໍາມະຊາດແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ ແລະ ການປ່ຽນແປງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິທີການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການບອກເລົ່າເລື່ອງລາວ ແລະ ການນໍາສະເໜີຂໍ້ຄິດທີ່ໆກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທາງ ສະມາຄົມນາໆຊາດເພື່ອມະນຸດ (GAPE) ຈຶ່ງໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນການຈັດພິມປື້ມເລື່ອງນີ້ຂື້ນມາ ເຊິ່ງເປັນປື້ມເລື່ອງໂຮມເລື່ອງສັ້ນທີ່ຂຽນໂດຍ ນັກຮຽນມັດທະຍົມເມືອງປາຊ່ອງ,ແຂວງຈໍາປາສັກ

ດາວໂລດປຶ້ມເລື່ອງນີ້:
ພາສາລາວ
ພາສາອັງກິດ


ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ເວັບໄຊທ໌ ສະມາຄົມນາໆຊາດເພື່ອມະນຸດ (GAPE)  

Recent posts

ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດທິການຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ໃນລາວ

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຂອງໂຄງການ ແກ່ຊຸມຊົນ

ປື້ມເລື່ອງ: ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ

ປື້ມເລື່ອງ "ແຜ່ນດິນຄືຊີວິດ" ແມ່ນປື້ມໂຮມເລື່ອງສັ້ນທີ່ຂຽນຂື້ນໂດຍນັກຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ເປັນກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ດິນຂອງຟ້າ: ໂຮມເລື່ອງສັັ້ນກ່ຽວກັບ ດິນ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້

ດິນ ແມ່ນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທໍາມະຊາດສັນສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບມະນຸດ. ຖ້າຂາດສິ່ງເຫຼົານີ້ ມະນຸດກໍ່ບໍ່ມີອາຫານຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດຂອງຕົນເອງໄດ້.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020: ການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

ການມີກໍາມະສິດທາງດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ພ້ອມທັງຍັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ວຍ.

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ

ຈຸດປະສົງຂອງການອອກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງການພັດທະນາສີຂຽວຂອງລັດຖະບານ
loລາວ
en_USEnglish loລາວ