Home Resource Publications ການພັດທະນາວຽກງານການວາງແຜນນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009

ການພັດທະນາວຽກງານການວາງແຜນນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009

Date

Category

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ, ຕົວແບບຂອງ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຮັບປະກັນວ່າ ຊາວກະສິກອນມີທີ່ດິນກະສິກຳທີ່ພຽງພໍ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ກ່ຽວມັກຈະລາຍງານຄວາມຕ້ອງການທີ່ດິນໜ້ອຍກວ່າ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງພາສີທີ່ດິນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂດດິນສູງ, ເຊິ່ງຊາວກະສິກອນແມ່ນຕ້ອງການທີ່ດິນກ້ວາງກວ່າເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານເມື່ອທຽບກັນກັບຊາວກະສິກອນຢູ່ດິນລຸ່ມ: ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກັບເຂດການປູກຝັງແບບໝູນວຽນປະຈໍາປີ ທີ່ຖືກກຳນົດໃນແຜນທີ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຢ່າງດີໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ຜູ້ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງຄວນເປັນມາດຕະການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ຊຸມຊົນ, ການຕິດຕາມຢ່າງປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຈົນກວ່າຈະມີການອອກນິຕິກຳທີ່ຮັບປະກັນ. ການຕິດຕາມດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມ, ຄວາມຮູ້ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ສັນຍາສັງຄົມລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ລະຫວ່າງບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການຕິດຕາມແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານກ່ຽວກັບທັກສະ, ງົບປະມານ, ໄລຍະເວລາຂອງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນການພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບວ່າມັນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ກ່ຽວ ໃນການສະໜັບສະໜູນແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມບອບບາງ.

ດາວໂຫຼດເອກະສານ:

Recent posts

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ-ມິຖຸນາ 2020: ການຮັບປະກັນສິດຂອງແມ່ຍິງໃນການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການປ້ອງກັນການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

ການມີກໍາມະສິດທາງດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີລາຍໄດ້ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ພ້ອມທັງຍັງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນດ້ວຍ.

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ

ຈຸດປະສົງຂອງການອອກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງການພັດທະນາສີຂຽວຂອງລັດຖະບານ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ – ມີນາ 2020

ຈົດໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກອງເລຂາ, ເຄືອຂ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມ

ສານປະເທດຈີນສັ່ງໃຫ້ໂຈະການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເນື່ອງຈາກກັງວົນຈະທໍາລາຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນົກຍຸງສີຂຽວຝູງສຸດທ້າຍຂອງຈີນ

ຫຼັງຈາກມີການດໍາເນີນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ໃຊ້ເວລາເຖິງ 3 ປີ ສານຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ ຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແມ່ນໍ້າ ເຈຍສານີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງນົກຍຸງສີຂຽວທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.

ຄ່າຂອງດິນ: ດິນສວນທີ່ພໍ່ແມ່ປະໄວ້ໃຫ້ມີລາຄາພຽງສິບລ້ານເທົ່ານີ້ບໍ?

ລາວແຫງວນໜ້າເບິ່ງຟ້າຢາກຖາມສິ່ງສັກສິດຢູ່ສະຫວັນເບື້ອງບົນວ່າ “ດິນສວນທີ່ພໍ່ແມ່ລາວປະໄວ້ໃຫ້ມີລາຄາພຽງສິບລ້ານເທົ່ານີ້ບໍ?”
loລາວ
en_USEnglish loລາວ