Home Resource Publications ການພັດທະນາວຽກງານການວາງແຜນນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009

ການພັດທະນາວຽກງານການວາງແຜນນຳ ໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນ ສປປ ລາວ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009

Date

Category

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ, ຕົວແບບຂອງ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຮັບປະກັນວ່າ ຊາວກະສິກອນມີທີ່ດິນກະສິກຳທີ່ພຽງພໍ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ກ່ຽວມັກຈະລາຍງານຄວາມຕ້ອງການທີ່ດິນໜ້ອຍກວ່າ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງພາສີທີ່ດິນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂດດິນສູງ, ເຊິ່ງຊາວກະສິກອນແມ່ນຕ້ອງການທີ່ດິນກ້ວາງກວ່າເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານເມື່ອທຽບກັນກັບຊາວກະສິກອນຢູ່ດິນລຸ່ມ: ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ກັບເຂດການປູກຝັງແບບໝູນວຽນປະຈໍາປີ ທີ່ຖືກກຳນົດໃນແຜນທີ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນຢ່າງດີໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ຜູ້ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຍັງຄວນເປັນມາດຕະການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ແລະ ຊຸມຊົນ, ການຕິດຕາມຢ່າງປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຈົນກວ່າຈະມີການອອກນິຕິກຳທີ່ຮັບປະກັນ. ການຕິດຕາມດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າຮ່ວມ, ຄວາມຮູ້ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ສັນຍາສັງຄົມລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ແລະ ລະຫວ່າງບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການຕິດຕາມແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານກ່ຽວກັບທັກສະ, ງົບປະມານ, ໄລຍະເວລາຂອງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນການພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບວ່າມັນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ກ່ຽວ ໃນການສະໜັບສະໜູນແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມບອບບາງ.

ດາວໂຫຼດເອກະສານ:

Recent posts

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019

ຂ່າວປະຈໍາອາທິດ ສຳລັບ ຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 26 – 30 ສິິງຫາ 2019.

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ ໃນລາວ ມີຫຼາຍປານໃດ?

ໃນປະເທດລາວ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ພາຍໃນ ແລ້ວທັງໝົດ 14 ແຫ່ງ, ກວມເອົາເນື້ອຂະໜາດກວ້າງທັງໝົດ ເຖິງ 29,238.69 ເຮັກຕາ ແລະ ນັກລົງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມາເລເຊຍ.

ຂ່າວເດັນປະຈໍາວັນທີ 19 – 23 ສິິງຫາ 2019: ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ອ່ານຂ່າວພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາວັນທີ 19 - 23 ສິິງຫາ 2019.

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ

ລັດຖະມົນຕີ ກຊສ ເນັ້ນໃຫ້ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນ ພານໃນແຂວງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໂດຍຕິດພັນກັບນິຕິກໍາ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ
loລາວ
en_USEnglish loລາວ