ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາອາທິດ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ໃນໜ້ານີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ຂ່າວເດັ່ນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາແຕ່ລະອາທິດ ເຊິ່ງສະຫຼຸບຈາກຫຼາຍ ແຫ່ງຂ່າວ ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ


ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ, 2019

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ, 2019

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ, 2019