ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາອາທິດ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ໃນໜ້ານີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ຂ່າວເດັ່ນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ປະຈໍາແຕ່ລະອາທິດ ເຊິ່ງສະຫຼຸບຈາກຫຼາຍ ແຫຼ່ງຂ່າວ ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ


ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາປີ 2024

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ, 2024

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ເມສາ, 2024

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມີນາ, 2024

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ, 2024

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ, 2024

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາປີ 2023

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ, 2023

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ, 2023

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ, 2023

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ, 2023

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາປີ 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມີຖຸນາ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ເມສາ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມີນາ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ, 2022

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາປີ 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ເມສາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມີນາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ, 2021

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາປີ 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ສິງຫາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ເມສາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມີນາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ, 2020

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາປີ 2019

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ, 2019

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ, 2019

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ, 2019

ຂ່າວເດັ່ນປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ, 2019