ຈົດໝາຍຂ່າວ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ, ສະບັບທີ 16 ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ – ທັນວາ 2022

580

ໂດຍ ແອັດມິນ

LIWG ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນ ຈົດໝາຍຂ່າວ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ – ທັນວາ 2022 ແກ່ບັນດາທ່ານ ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 16 ຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກອງເລຂາກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ, ເຄືອຂ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ມກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານທີ່ດິນ, ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມການເຄົາລົບສິດທິຂອງຊຸມຊົນ ຕໍ່ກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີ້ ແມ່ນມີໃນສໍາຄັນຄື:

·         ກອງປະຊຸມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຈັດໂດຍ LIWG

·         ງານເປີດໂຕປະຕິທິນກົດໝາຍປີ 2023  

·         ການອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ໂຄງການ PIASVC

·         ໜ່ວຍງານວິຊາການ ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ດິນ

·         ກິດຈະກໍາຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ

·         ບົດຄວາມແນະນຳອ່ານ

·         ເວັບໄຊທ໌ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມແນະນຳອ່ານ

·         ຂ່າວເດັ່ນປະຈຳໄຕມາດ

ທ່ານສາມາດອ່ານເນື້ອໃນທັງໝົດໃນສະບັບເຕັມໄດ້ທີ່:

ພາສາລາວ:  https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2023/03/Lao-ver-LIWG-E-Newsletter-Sep-to-Dec-2022.pdf

ພາສາອັງກິດ:  https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2023/03/LIWG-E-Newsletter-Sep-to-Dec-2022-1.pdf