ວິດີໂອ: ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ (LIFE project)

2848

ວິດີໂອໂດຍ: ໂຄງການໄລຟ໌

ໂຄງການໄລຟ໌ ເປັນໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແນໃສ່ປັບປຸງຈິດສໍານຶກ,​ຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມທະວີສິດທິການຄອບຄອງທີ່ດິນ.

ໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານ ໂຄງການໄລຟ໌ໄດ້ມີການຈັດການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດແກ່ຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງ ຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນດາສະມາຊິກຂອງ LIWG ແລະ ໜ່ວນງານພາກລັດທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ເພື່ອເປັນການສະທ້ອນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜ່ານມາ ທາງໂຄງການໄດ້ສ້າງວິດີໂອຂື້ນມາ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ແລະ ສັງລວມແນວຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ວິດີໂອນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ອົງການ CARE.