Home Resource ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

Date

Category

ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ (ດໍາລັດ ເລກທີ 84 ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ).

ໃນດໍາລັດເລກທີ 84 ນີ້ ໄດ້ກໍານົດວ່າ:

  • ໂຄງການພັດທະນາ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການລົງທຶນ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ດໍາເນີນການພາຍໃນຂອບເຂດ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ
  • ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ແບບຖາວອນ ຫຼື ແບບຊົ່ວຄາວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນໄວ້ໃນວັນຂື້ນທະບຽນສິດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ສໍາລັບປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019 ນີ້ ແມ່ນນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ. ຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ມີໂຄງການພັດທະນາຫຼານໂຄງການເຂົ້າມາໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ເຊິ່ງໃນດ້ານລົບນັ້ນ ໝາຍເຖິງວ່າ ມີກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມີການຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ສາມາດໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສິດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ວ່າເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນ ພວກເຂົາມີສິດຫຍັງແດ່. ສະນັ້ນ ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນນີ້ ແມ່ນນໍາສະເໜີ ຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອຫັງວ່າ ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຊ່ວຍເປັນໃຊ້ໃນການເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ເມື່ອ ຕ້ອງປະເຊີນກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.  

ຫົວຂໍ້ປະຈໍາໜ້າເດືອນ ກັນຍາ – ສິງຫາ ນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ອີງໃນເອກະສານນິຕິກໍາ 2 ສະບັບ ເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່່ດິນ  ແລະ ດຳລັດ ເລກທີ 84 ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ (2016) ໂດຍໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ມາດຕາ ທີ 5 ແລະ 18 ຂອງ ດໍາລັດເລກທີ 84:

  • ມາດຕາ 5 ຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ
  • ມາດຕາ 18 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

*(ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະມາດຕາ ແມ່ນເບິ່ງຮູບພາບຂ້າງເທິງ)


ສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນ ລາຍລະອຽດຂອງ 2 ນິຕິກໍາ ດັ່ງນີ້: 

  1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ (2003): http://bit.ly/2lvJyMw
  2. ດໍາລັດ ເລກທີ 84 ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ (2016): http://bit.ly/2lvJJYc

Recent posts

ເມືອງໂຂງ ແຈ້ງຍົກເລີກ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງ ທ່ຽວນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ຂອງບໍລິສັດລາວເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ພັດທະນາໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມະຫານະທີສີທັນດອນ

ໂຄງການ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດມະຫານະທີສີທັນດອນ ແມ່ນມີການ ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານເຖິງ 9,846 ເຮັກຕາ ໂດຍມີໄລຍະການສໍາປະທານເຖິງ 99 ປີ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການລົງທຶນພັດທະ ນາເຂດ ເຖິງ 9 ຕື້ໂລດາສະຫະລັດ ແລະ ຈະມີ 6 ໄລຍະຂອງການພັດທະນາເຂດແຕ່ປີ 2018 -​ 2050.

19 ເລື່ອງເດັ່ນແຫ່ງປີ 2019 ວ່າດ້ວຍປະເດັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລາວ

ໃນ19 ເລື່ອງເດັ່ນນີ້ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາລືມແລ້ວ ຫຼື ຍັງຈົດຈໍາ ຫຼື ເປັນເລື່ອງທີ່ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຝົ້າຄອງຄອຍເບິ່ງຜົນທີ່ອາດເຫັດຂື້ນໃນປີນີ້ ຫຼື ໃນອະຍາຄົດທີ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ທັນເຫັນເທື່ອກໍ່ວ່າໄດ້.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ – ກຸມພາ 2020: ໜ່ວຍງານທີ່ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການເຂົ້າເຖິງຜູ້ປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ

ເພື່ອເປັນການນໍາສະເໜີວ່າ ເມື່ອເກີດບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ້ງທາງດ້ານທີ່ດິນ (ແລະ ອື່ນໆ) ແລ້ວໃນຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຄືແນວໃດແດ່ ແລະ ຫາກຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງຜູ້ປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍເດຄວນຈະເຮັດແນວໃດ.

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ – ທັນວາ 2019: ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານກົດໝາຍ

ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ໄດ້ແນະນໍາ ເຖິງຂະບວນການ ແລະ ໜ່ວຍງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວ ກັບທີ່ດິນໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນພິສູດ ເອກະສານ ພ້ອມທັງເຈລະນາຕໍ່ລອງໃນລັກສະນະທາງແພ່ງ ກໍລະນີຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍ ເກີດຂື້ນກັບຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ