Home Resource ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019: ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ

Date

Category

ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019

ໂດຍ: ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແມ່ນການທົດແທນ ເປັນທີ່ດິນ, ວັດຖຸ ຫຼື ເປັນເງິນ ສໍາລັບທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ລາຍຮັບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ປ່ຽນແທນ (ດໍາລັດ ເລກທີ 84 ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ).

ໃນດໍາລັດເລກທີ 84 ນີ້ ໄດ້ກໍານົດວ່າ:

  • ໂຄງການພັດທະນາ ໝາຍເຖິງ ໂຄງການລົງທຶນ ຫຼື ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ດໍາເນີນການພາຍໃນຂອບເຂດ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ
  • ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ ແບບຖາວອນ ຫຼື ແບບຊົ່ວຄາວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນໄວ້ໃນວັນຂື້ນທະບຽນສິດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ສໍາລັບປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາ ເດືອນກັນຍາ – ຕຸລາ 2019 ນີ້ ແມ່ນນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈາກໂຄງການພັດທະນາ. ຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ມີໂຄງການພັດທະນາຫຼານໂຄງການເຂົ້າມາໃນປະເທດລາວ ເຊິ່ງໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ເຊິ່ງໃນດ້ານລົບນັ້ນ ໝາຍເຖິງວ່າ ມີກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມີການຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ສາມາດໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ສິດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ວ່າເວລາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນ ພວກເຂົາມີສິດຫຍັງແດ່. ສະນັ້ນ ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນນີ້ ແມ່ນນໍາສະເໜີ ຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແລະ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອຫັງວ່າ ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຊ່ວຍເປັນໃຊ້ໃນການເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ເມື່ອ ຕ້ອງປະເຊີນກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.  

ຫົວຂໍ້ປະຈໍາໜ້າເດືອນ ກັນຍາ – ສິງຫາ ນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ອີງໃນເອກະສານນິຕິກໍາ 2 ສະບັບ ເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່່ດິນ  ແລະ ດຳລັດ ເລກທີ 84 ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ (2016) ໂດຍໄດ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ມາດຕາ ທີ 5 ແລະ 18 ຂອງ ດໍາລັດເລກທີ 84:

  • ມາດຕາ 5 ຫຼັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ
  • ມາດຕາ 18 ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

*(ເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະມາດຕາ ແມ່ນເບິ່ງຮູບພາບຂ້າງເທິງ)


ສາມາດເບິ່ງເນື້ອໃນ ລາຍລະອຽດຂອງ 2 ນິຕິກໍາ ດັ່ງນີ້: 

  1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ (2003): http://bit.ly/2lvJyMw
  2. ດໍາລັດ ເລກທີ 84 ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ (2016): http://bit.ly/2lvJJYc

Recent posts

ໂຄງການໄລຟ໌: ການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະ ທໍາມະຊາດ

ວິດີໂອນີ້ແມ່ນສ້າງຂື້ນ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆທີ່ທາງທີມງານໄລຟ໌ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ຜ່ານມາ.

ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ເຈົ້າຂອງກໍາມະສິດທີ່ດິນ

ການ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາທີ່ດິນ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ ກິດ – ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອເປັນຫຼັກການໃນການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ

ສຽງຂອງແມ່ຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ: ການນໍາສະເໜີປະເດັນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສສຊ ທ່ານຍິງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ໃນໂພສນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສັງລວມການນໍາສະເໜີຂອງ ບາງ ສສຊ ທ່ານຍິງກ່ຽວກັບປະເດັນເລື່ອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພາກສ່ວນລັດຖະບານ.

ການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິ ທຳ ສຳລັບພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ໄລຍະຜ່ານມາກໍຄືປັດຈຸບັນຢູ່ຮາກຖານປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທຳທັງໆທີ່ລັດເຮົາມີຂະບວນການຍຸຕິທຳເພື່ອປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງໄວ້ແລ້ວແຕ່ປະຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ຖືກລະເມີດສິດ, ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

Authorities plough through 438 project assessments in search of land tax

The assessment focused on seven scenarios, namely so-called ghost projects, cancelled projects, expired projects, implementing projects, those without land leases and concessions from the government, conflicted projects, and projects transferred from state ownership to private use.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ