Home Compensation and Resettlement ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ - ຕຸລາ 2020

ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ – ຕຸລາ 2020

Date

Category

ໂດຍ:  ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ
———-

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບປະຊາຊົນຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ. ສະເພາະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີສິ່ງຢັ້ງຢືນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ບໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນຈິງ.

ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໃນປະຕິທິນປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ-ຕຸລາ ນີ້ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ຫົວຂໍ້: ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ໂດຍໄດ້ອີງໃສ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບເລກທີ 45 ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2018 ແລະ ໄດ້ຍົກເອົາ ມາດຕາ22 ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນພູມລໍາເນົາສໍາລັບປະເພດການຈັດສັນທົ່ວໄປ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຈັດສັນຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ມານໍາສະເໜີ ໃນປະຕິທິນໜ້ານີ້. ສໍາລັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາສໍາລັບປະເພດການຈັດສັນສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ 14 ຂໍ້ (ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຕາມໜ້າປະຕິທິນນີ້).

ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ – ຕຸລາ 2020

ເອກະສານອ້າງອີງ ‘ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບ ເລກທີ 45/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2018: http://bit.ly/2NCE3qD

Recent posts

ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດທິຕໍ່ທີ່ດິນ: ການປ່ຽນແປງຂອງຊົນນະ ບົດ ແລະ ຄວາມໄຝ່ຝັນ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ແມ່ຍິງສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ເຊັ່ນ: ບ້ານທີ່ສືບທອດເຄືອຍາດຜ່ານທາງແມ່ຍິງໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບມູນມໍລະດົກດິນນາທີ່ເປັນດິນສ່ວນບຸກຄົນ ສືບທອດຈາກແມ່ ແລະ ບ້ານ ທີ່ສືບທອດເຄືອຍາດຜ່ານທາງຜູ້ຊາຍ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້່ດິນຊຸມຊົນສຳ ລັບການດຳລົງຊີວິດ.

ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020: ວັນອາຫານໂລກ World Food Day 2020

ເພື່ອຄໍານຶງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະບວນການຜະລິດອາຫານ ເພື່ອຄວາມສົມບູນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອຮັກສາແຫຼ່ງອາຫານໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ

ການຢັ້ງຢືນໃບຕາດິນເສຍຫາຍ: ຈະເຮັດແນວໃດ ເມື່ອໃບຕາດິນເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ?

ໃນກໍລະນີຫາກໃບຕາດິນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໃບຕາດິນນັ້ນ ສາມາດຂໍອອກສໍາເນົາໃບຕາດິນ ເພື່ອອອກໃບຕາດິນຄືນໃໝ່ໄດ້ ເພື່ອທົດແທນໃບທີ່ຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທໍາລາຍ

ເງື່ອນໄຂໃນການໄດ້ຮັບການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການຈັດສັນພູມລໍາເນົາ: ປະຕິທິນກົດໝາຍປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ – ຕຸລາ 2020

ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີສິ່ງຢັ້ງຢືນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ບໍ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈຶ່ງຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນຈິງ

Govt partners with hi-tech company in land surveys

Through this cooperation framework, modern technical systems will be used for land surveys and mapping to streamline land registration and issuing of land title deeds.
loລາວ
en_USEnglish loລາວ