ຄໍາແນະກ່ຽວກັບປະເດັນດິນຢູ່ໃນລາວ: ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

2729

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ປີ: 2012

ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຄວາມເປັນທໍາ ຫຼື ຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຄວາມບໍ່ເປັນທໍາ?

ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ແນວໂນ້ມ ແລະ ໂອກາດສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ບັນຫາດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການສໍາປະທານທີ່ດິນ ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໃນອະດີດ ຈົນເຖິງຊ່ວງປີ 2012. 

ດາວໂລດເອກະສານ: ສະບັບພາສາລາວ  ສະບັບພາສາອັງກິດ