ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້: ການຮັບປະກັນໃນກໍລະນີເກີດມີການສູນເສຍທີ່ດິນ ຫຼື ການເວນຄືນ

2526

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ສະບັບນີ້ “ການຮັບປະກັນໃນກໍລະນີເກີດມີການສູນເສຍທີ່ດິນ ຫຼື ການເວນຄືນ” ແມ່ນຖືກຜະລິດໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ແລະ ຮ່ວມກັນພັດທະນາໂດຍຜ່ານກຸ່ມທີ່ປຶກສາກົດຫມາຍທີ່ດິນ, ລວມທັງທີ່ປຶກສາເອກະລາດ ແລະ ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ: ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (MRLG), ສູນປະຊາຊົນ ແລະ ປ່າໄມ້ (RECOFTC), ສະມາຄົມອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS) ແລະ ກອງທຶນສັດປ່າໂລກ (WWF).

ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ ໄດ້ນີ້ເນັ້້ນໃສ່ເນື້ອໃນຫຼັກ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນທີ່ໄດ້ ຄັດຈ້ອນມາຈາກບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຄື:​

  • ບັນຫາ
  • ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ
  • ຄຳແນະນຳ

ດາວໂຫລດບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ສະບັບນີ້:

ພາສາລາວ

ພາສາອັງກິດ