ປະຕິທິນກົດໝາຍ ສະບັບເຕັມ

ໃນໜ້ານີ້ ແມ່ນ ປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບເຕັມ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 – 2024


ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2024 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2023 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2022 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2021 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2020 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2019 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2018 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2017 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2016 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2015 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2014 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2013 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2012 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2011 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ປີ 2010 ສະບັບເຕັມ: ດາວໂລດ ພາສາລາວ